MENU
SAFETY
QUALITY
ENVIRONMENT

Ένας από τους σημαντικότερους κινδύνους που εμφανίζεται στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις που διαχειρίζονται 'καύσιμα' στερεά υλικά είναι αυτός της έκρηξης σκόνης. Όλα τα καύσιμα υλικά όταν βρεθούν σε λεπτόκοκκη μορφή και διαχυθούν στην ατμόσφαιρα σε συγκεκριμένες συνθήκες κάτω από την επίδραση πηγής ανάφλεξης είναι δυνατόν να αναφλεγούν προκαλώντας πυρκαγιά ή έκρηξη.

Ενδεικτικές εγκαταστάσεις που είναι πιθανόν να προκύψουν σχετικοί κίνδυνοι είναι:

 • Βιομηχανίες τροφίμων
 • Μύλοι σιτηρών
 • Τσιμεντοβιομηχανίες
 • Χημικές βιομηχανίες
 • Επεξεργασία μετάλλου
 • Φαρμακευτικές βιομηχανίες

Περιοχές επικίνδυνες για την δημιουργία εκρήξεων μπορεί να είναι τα σιλό αποθήκευσης, τα δίκτυα πνευματικής μεταφοράς, φίλτρα κλπ.

Στις περιοχές αυτές στην περίπτωση που εμφανιστεί πηγή ανάφλεξης (η οποία μπορεί να προέρχεται από κάπνισμα, στατικό ηλεκτρισμό, ηλεκτρικό σπινθήρα, θερμή εργασίας κλπ) είναι δυνατόν να δημιουργηθεί πυρκαγιά ή έκρηξη.

Οι εκρήξεις, ανάλογα με το μέγεθός τους, είναι δυνατόν να οδηγήσουν σε σοβαρούς τραυματισμούς εργαζομένων αλλα και σε σημαντικές καταστροφές των εγκαταστάσεων.

Το Προεδρικό Διάταγμα 42/2003 της Ελληνικής νομοθεσίας, σε συμμόρφωση με την οδηγία 1999/92/ΕΚ (οδηγία ΑΤΕΧ) της 16ης Δεκεμβρίου 1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, καθορίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις για την βελτίωση της προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων οι οποίοι είναι δυνατό να εκτεθούν σε κίνδυνο από εκρηκτικές ατμόσφαιρες.

Μέσα από το Π.Δ. 42/2003 και την οδηγία ΑΤΕΧ, καθορίζονται οι βασικές υποχρεώσεις του εργοδότη κάθε επιχείρησης, στον τομέα της προστασίας από τις εκρήξεις. Ο εργοδότης λοιπόν θα πρέπει (ενδεικτικά):

 

 • Να προσδιορίζει και να αξιολογεί τους κινδύνους.

 

 • Να καθορίζει συγκεκριμένα μέτρα για την προστασία της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων, οι οποίοι αντιμετωπίζουν κινδύνους από εκρηκτικές ατμόσφαιρες.
 • Να εγγυάται ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον και κατά την παρουσία των εργαζομένων να εξασφαλίζει την ενδεδειγμένη εποπτεία ανάλογα με την αξιολόγηση του κινδύνου.
 • Κατά τη λειτουργία διαφόρων επιχειρήσεων στον ίδιο χώρο εργασίας να εφαρμόζει τα αναγκαία μέτρα και μεθόδους συντονισμού.
 • Να διαθέτει αναλυτική μελέτη εκτίμησης των κινδύνων έκρηξης (risk assessment).
 • Να διαθέτει μελέτη διαβάθμισης των επικίνδυνων περιοχών (area classification).
 • Να χρησιμοποιεί μόνο κατάλληλα πιστοποιημένο κατά ΑΤΕΧ, εξοπλισμό (ΚΥΑ Β17081/2964/1996).
 • Να διαθέτει και να τηρεί ενημερωμένο έγγραφο προστασίας από εκρήξεις.


H μεθοδολογία ανάπτυξης Μελέτης Προστασίας από τις εκρήξεις περιλαμβάνει τα παρακάτω στάδια:

Αποτύπωση υπάρχουσας κατάστασης

Στο στάδιο αυτό αναλύονται οι υποδομές των εγκαταστάσεων και οι παράμετροι των λειτουργιών. Ενδεικτικά αναφέρονται ορισμένα από τα στοιχεία τα οποία εξετάζονται:

 • Ιδιότητες ευφλεκτότητας υλικών.
 • Σχέδια των εγκαταστάσεων (κατόψεις τμημάτων, τοπογραφικά, κ.λπ.).
 • Διαγράμματα ροής παραγωγικής διαδικασίας.
 • Διαγράμματα αγωγών και οργάνων (P&IDs).
 • Ηλεκτρολογικά σχέδια εγκαταστάσεων.
 • Κατάλογος εξοπλισμού που εμπίπτει στις οδηγίες ΑΤΕΧ.
 • Πιστοποιητικά/ προδιαγραφές/ εγχειρίδια λειτουργίας χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού.


Ταξινόμηση επικίνδυνων περιοχών σε Ζώνες Επικινδυνότητας (Area Classification)

Στο στάδιο αυτό γίνεται εντοπισμός των πηγών έκλυσης ατμών εύφλεκτων ουσιών και νεφών καύσιμης σκόνης και η κατάταξη των επικίνδυνων περιοχών σε ζώνες σύμφωνα με το Π.Δ. 42/2003 ακολουθώντας τα σχετικά διεθνή πρότυπα.

Οι Ζώνες Επικινδυνότητας αποτυπώνονται σε σχέδια.

Εκπόνηση εκτίμησης κινδύνων έκρηξης

Πραγματοποιείται αξιολόγηση (εκτίμηση) των ειδικών κινδύνων που οφείλονται σε εκρηκτικές ατμόσφαιρες, λαμβάνοντας υπόψη κατ' ελάχιστο:

 • Την πιθανότητα δημιουργίας εκρηκτικών ατμοσφαιρών.
 • Την πιθανότητα παρουσίας και ενεργοποίησης πηγών ανάφλεξης, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτροστατικών εκκενώσεων.
 • Εγκαταστάσεις, χρησιμοποιούμενες ουσίες, μεθόδους και τις πιθανές αλληλεπιδράσεις τους.
 • Την κλίμακα των προβλεπόμενων επιπτώσεων.


Σύνταξη εγγράφου προστασίας από τις εκρήξεις

Το έγγραφο προστασίας από τις εκρήξεις (Explosion Protection Document) συντάσσεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Π.Δ. 42/2003 και τον οδηγό ορθής πρακτικής για την εφαρμογή της οδηγίας 1999/92/ΕΚ (ΑΤΕΧ 137) λαμβάνοντας υπόψη και αξιοποιώντας τα αποτελέσματα των φάσεων που αναφέρθηκαν παραπάνω.

Συγκεκριμένα το έγγραφο προστασίας από τις εκρήξεις περιλαμβάνει:

 • Περιγραφή της εγκατάστασης και των χώρων εργασίας.
 • Περιγραφή των φάσεων και των δραστηριοτήτων της διαδικασίας παραγωγής.
 • Περιγραφή των χρησιμοποιούμενων υλικών/ παραμέτρων ασφαλείας.
 • Αξιολόγηση του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού και των χώρων εργασίας.
 • Ταξινόμηση των επικίνδυνων περιοχών και αξιολόγηση των κινδύνων έκρηξης.
 • Οδηγό για τις προδιαγραφές αντιεκρηκτικότητας που πρέπει να πληροί ο εξοπλισμός που εγκαθίσταται σε επικίνδυνες περιοχές.
 • Τα αποτελέσματα της Εκτίμησης Κινδύνων Έκρηξης.
 • Τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την προστασία από τις εκρήξεις και σχετικές διορθωτικές ενέργειες που πρέπει να πραγματοποιηθούν.
 • Οδηγίες ασφάλειας και οδηγό καλής πρακτικής για εργασίες σε επικίνδυνες περιοχές.
 • Παραρτήματα με σχετικές διαδικασίες, κ.λπ.


Η Process Engineering Ltd στελεχώνεται από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό και είναι σε θέση να παρέχει υπηρεσίες υψηλού επιπέδου στους πελάτες της και να αναλάβει την διεκπεραίωση των απαραίτητων φάσεων του έργου, προκειμένου να επιτευχθεί εγκαίρως, συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του Π.Δ. 42/2003.

Είμαστε στη διάθεσή σας προκειμένου να συζητήσουμε την δυνατότητα υποστήριξης σας στην εφαρμογή των σχετικών απαιτήσεων αναλαμβάνοντας την υλοποίηση των σχετικών μελετών.

 

τελευταία νέα

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα "Ασφαλής ανέγερση, χρήση και αποξήλωση ικριώματος"

Η Process Engineering σχεδιάζει και υλοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις και τις ανάγκες της δικής σας επιχείρησης. Δείτε το έντυπο για την εκπαίδευση  "Ασφαλής ανέγερση, χρήση και αποξήλωση ικριώματος"

+
Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα "Περιορισμένοι Χώροι"

Η Process Engineering σχεδιάζει και υλοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις και τις ανάγκες της δικής σας επιχείρησης. Δείτε το έντυπο για την εκπαίδευση στους "Περιορισμένους χώρους"

 

+
Νέο πρότυπο ISO 45001 - Ασφάλεια και Υγεία στην εργασία

Το νέο πρότυπο για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία δημοσιεύτηκε, με στόχο να βοηθήσει τις επιχειρήσεις, ανεξαρτήτου μεγέθους, να διαχειριστούν αποτελεσματικά την Ασφάλεια και Υγεία και να μειώσουν τα ατυχήματα και τις ασθένειες που σχετίζονται με την εργασία. Εκμεταλλευτείτε την ευκαιρία να μεταμορφώσετε την εταιρία σας και να παρέχετε ένα πραγματικά ασφαλές και υγιές περιβάλλον εργασίας.
Δείτε τις διαφορές με το υπάρχον OHSAS 18001, στην παρουσίασή μας, εδώ

 

+
Διεθνές Βραβείο Ασφάλειας & Υγείας για την κατασκευή του Πολιτιστικού Κέντρου Σταύρος Νιάρχος

Συνεχίζοντας την εξέλιξη των υπηρεσιών μας αναλάβαμε την υποστήριξη της ΤΕΡΝΑ Α.Ε. στην συμμετοχή της στον Διεθνή Διαγωνισμό για την Ασφάλεια & Υγεία που διοργανώνει το Βρετανικό Συμβούλιο Ασφάλειας (British Safety Council).

+
Κατασκευή Ατμοηλεκτρικού Σταθμού Πτολεμαΐδας 5

Η λιγνιτική μονάδα της Πτολεμαΐδας 5 αποτελεί τη μεγαλύτερη βιομηχανική επενδύση που υλοποιείται αυτή την περίοδο στην Ελλάδα. Με συνολική προβλεπόμενη ισχύ στα 660 MW και θερμική ισχύ 140 MW για την τηλεθέρμανση της Πτολεμαΐδας, η νέα μονάδα θα αντικαταστήσει με τη λειτουργία της ισόποση ισχύ από παλαιές μονάδες.

+
Σύστημα ΑΥΕ (OHSAS 18001) - Πολιτιστικό Κέντρο Σταύρος Νιάρχος

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το έργο ανάπτυξης και εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης ΑΥΕ κατά το πρότυπο OHSAS 18001 στην κατασκευή του Πολιτιστικού Κέντρου «Σταύρος Νιάρχος» στο Φάληρο από την Process Engineering.

+
Έκδοση προτύπου ISO 9001:2015 - Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας

Εκδόθηκε από τον Διεθνή Οργανισμό Τυποποίηση (ISO- International Organization for Standardization) η αναθεωρημένη έκδοση του προτύπου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015.

+
Έκδοση προτύπου ISO 14001:2015 - Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

Εκδόθηκε από τον Διεθνή Οργανισμό Τυποποίηση (ISO- International Organization for Standardization) η αναθεωρημένη έκδοση του προτύπου Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001:2015.

+
Ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης ΑΥΕ (OΗSAS 18001) στην PETROGAZ

Η Process Engineering Ltd  συνεχίζοντας την δυναμική της πορεία στον κλάδο της Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (ΑΥΕ) ολοκλήρωσε το έργο ανάπτυξης και εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης ΑΥΕ στην PETROGAZ το οποίο πιστοποιήθηκε από διαπιστευμένο φορέα.

+
ATEX-Εκρήξεις Σκόνης-'Ενας "Κρυφός" Κίνδυνος

Ένας από τους σημαντικότερους κινδύνους που εμφανίζεται στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις που διαχειρίζονται 'καύσιμα' στερεά υλικά είναι αυτός της έκρηξης σκόνης. Όλα τα καύσιμα υλικά όταν βρεθούν σε λεπτόκοκκη μορφή και διαχυθούν στην ατμόσφαιρα σε συγκεκριμένες συνθήκες κάτω από την επίδραση πηγής ανάφλεξης είναι δυνατόν να αναφλεγούν προκαλώντας πυρκαγιά ή έκρηξη.

+
Πρότυπο ISO 39001:2012- Σύστημα Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας

Το πρότυπο ISO 39001:2012 που εκδόθηκε από τον Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης καθορίζει τις απαιτήσεις για την ανάπτυξη, εφαρμογή και πιστοποίηση ενός Συστήματος Διαχείρισης της Οδικής Ασφάλειας (Road Traffic Safety). Το πρότυπο ISO 39001 απευθύνεται σε όλες εκείνες τις εταιρίες οι οποίες διαχειρίζονται στόλο οχημάτων (κάθε κατηγορίας) για την καθημερινή τους λειτουργία, ενώ αφορά και διαχειριστές οδικών δικτύων.

+

Καριέρα

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας:

 • Μηχανολόγος Μηχανικός, Τεχνολόγος Μηχανολόγος
 • Πολιτικός Μηχανικός, Μηχανικός Δομικών Έργων
 • Ιατρός Εργασίας
+

Πελάτες

επικοινωνία

 • Λευκάδος 11, 152 31 Χαλάνδρι, Αθήνα
 • 210 6724258, 210 6724229
 • 210 6724222
 • Email PROCESS
 • Untitled 1 linkedin