MENU
SAFETY
QUALITY
ENVIRONMENT

Ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας αφορά στην οργάνωση και τη δομή μιας επιχείρησης (ευθύνες και αρμοδιότητες), ώστε η διαχείριση των διεργασιών της να γίνεται αποτελεσματικά και αποδοτικά, στοχεύοντας στην ποιότητα των υπηρεσιών/προϊόντων της. Ένα αποτελεσματικό Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας καθορίζει άμεσα ή έμμεσα την εξέλιξη της επιχείρησης στη σημερινή ανταγωνιστική αγορά.

TI EINAI TO ISO 9001

Το ISO 9001:2015 είναι ένα διεθνώς αποδεκτό πρότυπο, το οποίο στηρίζεται στις βασικές αρχές διαχείρισης ποιότητας, στις οποίες συγκαταλέγονται η εστίαση στον πελάτη, τα κίνητρα και τα αποτελέσματα της διαχείρισης από τη Διοίκηση, η διεργασιακή προσέγγιση, και η συνεχής βελτίωση.

Το ISO 9001:2015 καθορίζει τις απαιτήσεις για την ανάπτυξη, εφαρμογή και λειτουργία ενός Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.

ΔΟΜΗ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Τα βασικά στοιχεία ενός Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001: 2015 είναι:

 • Η εστίαση στον πελάτη,
 • Η διεργασιακή προσέγγιση,
 • Η δέσμευση της Διοίκησης,
 • Η καταγραφή των ενδιαφερομένων μερών και των αναγκών τους,
 • Ο σχεδιασμός και οι ενέργειες απέναντι σε κινδύνους και ευκαιρίες,
 • Η επάρκεια και η εκπαίδευση των εργαζομένων,
 • Η αξιολόγηση των προμηθευτών,
 • Η εσωτερική και εξωτερική επικοινωνία,
 • Η μέτρηση και η συνεχής βελτίωση,
 • Η λήψη αποφάσεων βάσει στοιχείων,
 • Ο έλεγχος των μη-συμμορφώσεων.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Το πρότυπο ISO 9001:2015 μπορεί να χρησιμοποιηθεί από οποιαδήποτε επιχείρηση, ανεξαρτήτου μεγέθους, ασχέτως του πεδίου δραστηριοτήτων της. Η εφαρμογή και πιστοποίηση ενός Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το ISO 9001 εξασφαλίζει σημαντικά οφέλη σε έναν οργανισμό. Ενδεικτικά:

Το πρότυπο ISO 9001:2015 μπορεί να χρησιμοποιηθεί από οποιαδήποτε επιχείρηση, ανεξαρτήτου μεγέθους, ασχέτως του πεδίου δραστηριοτήτων της. Η εφαρμογή και πιστοποίηση ενός Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το ISO 9001 εξασφαλίζει σημαντικά οφέλη σε έναν οργανισμό. Ενδεικτικά:

 • H οργάνωση της επιχείρησης γίνεται με σαφή καθορισμό των αρμοδιοτήτων και των υποχρεώσεων του προσωπικού και διασφαλίζει την επάρκειά του.
 • Επιτυγχάνεται σταθερή και υψηλή ποιότητα προϊόντων/υπηρεσιών, που ικανοποιούν τις απαιτήσεις των πελατών, καθώς και τις νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις.
 • Η επιχείρηση ανταποκρίνεται δυναμικότερα στον ανταγωνισμό.
 • Επιτυγχάνεται η αντιμετώπιση των απειλών και η αξιοποίηση των ευκαιριών, σε σχέση με το επιχειρησιακό περιβάλλον και τους στόχους της επιχείρησης.
 • Γίνεται διαρκής μέτρηση και βελτίωση της ποιότητας.
 • Υπάρχει ομοιομορφία στη λειτουργία της επιχείρησης, μέσω της τυποποίησης των εργασιών της.
 • Μειώνεται το κόστος λειτουργίας της επιχείρησης.
 • Υπάρχουν λιγότερα παράπονα.
 • Ο εντοπισμός μη συμμορφώσεων και η διόρθωσή τους γίνεται σύντομα και με μικρότερο κόστος.
 • Η επιχείρηση επιτυγχάνει καλύτερη επίγνωση των αναγκών και προσδοκιών των πελατών και λοιπών ενδιαφερόμενων μερών και σχεδιάζει/προγραμματίζει αναλόγως με στόχο την ικανοποίηση τους.

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΤΗΝ PROCESS ENGINEERING

Η Process Engineering διαθέτει στελέχη με ειδίκευση και εμπειρία στην ανάπτυξη Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας σε όλους τους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας (βιομηχανία, ενέργεια, τεχνικά έργα, υπηρεσίες, εμπόριο, κ.λπ.).

Η ανάπτυξη των Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας πραγματοποιείται προσαρμοσμένα στις ανάγκες της κάθε επιχείρησης με γνώμονα την επίτευξη υψηλών επιδόσεων με το μικρότερο δυνατό κόστος.

τελευταία νέα

Confined Space Safety: Protecting Lives and Ensuring Compliance

Confined spaces are a common feature in various industries, from construction and manufacturing to agriculture and petrochemicals. These spaces can range from storage tanks and sewers to silos and underground vaults. While they serve essential purposes in these industries, they also pose significant risks to workers. It's crucial to understand and implement proper safety measures to protect lives and ensure compliance with regulations.

+
Unmasking the Resistance: Exploring the Reasons Why Workers Reject Personal Protection Equipment

Personal Protection Equipment (PPE) plays a critical role in safeguarding the health and safety of workers in various industries.

From construction sites to healthcare facilities, PPE is designed to minimize the risk of injury or illness.

+
Emergency Planning in the Workplace: Ensuring Safety and Preparedness

Emergency planning is the course of action a company takes to minimise the effects of an incident or crisis. The main objective of emergency planning is to reduce injuries, protect the community and maintain business continuity.

+
Improving Safety Culture

The safety culture of an organization refers to the collective attitudes, beliefs, and behaviours of its employees with regard to safety. It reflects the organization's commitment to safety and the value it places on the well-being of its employees and the community in which it operates.

A positive safety culture is characterized by open communication, shared responsibility, and a proactive approach to identifying and managing hazards.

+
Chemical Protection Strategy

A worker's chemical protection plan typically consists of several basic parts that are designed to ensure the safety and health of workers who may meet hazardous chemicals in the workplace. These parts may vary depending on the specific requirements and regulations of the workplace

+
Implementing an Occupational Health & Safety Management system according to ISO 45001
What are the benefits?

The ISO 45001 is a globally recognized standard that helps organizations ensure the health and safety of their employees, as well as provide a safe working environment.

+
Integrated Management system - ISO 9001, ISO 14001 & ISO 45001

Creating an integrated management system (IMS) that aligns with the requirements of ISO 9001 (quality management), ISO 14001 (environmental management), and ISO 45001 (occupational health and safety management) can provide a number of benefits to an organization

+
Risk Based Decision Making

Mission success is achieved by making good decisions based on a foundation of sound policies and procedures that address a project’s management and execution. Key drivers in achieving this are identifying priorities, obtaining resources, delivering the program and managing finances.

+
Benefits of Supplier Quality Audits – How to plan efficient Supplier Audits

Supplier quality audits are the process of verifying that each of your suppliers is adhering to both industry standards as set by the law and independent organizations, as well as your own company and brand standards.

Audits are widely recognized as a pertinent part of doing business.

+
Cost of quality: Why more organizations do not use it effectively

Cost of quality (COQ) is defined as a methodology that allows an organization to determine the extent to which its resources are used for activities that prevent poor quality, that appraise the quality of the organization’s products or services, and that result from internal and external failures.

+
Creating an effective safety leadership

The way you lead your team on health and safety can determine how safe your site is to work on (and the number of accidents, incidents and ill-health cases that happen) because:

+
Measuring Health & Safety Performance

'You can't manage what you can't measure' – Drucker

‘If you don’t know where you are going, chances are you will end up somewhere else’ – Yogi Berra

Measurement has been a problem in the safety field for years. Despite analyzing the standards over and over again, it has been difficult to come up with meaningful measures of safety performance.

+
Behavioral audits – Αξιολόγηση της κουλτούρας ασφάλειας

Η κουλτούρα ασφάλειας υπάρχει από την πρώτη κιόλας μέρα σε έναν οργανισμό. Τελικώς, η κουλτούρα ασφάλειας ενός οργανισμού είναι συνάρτηση της επίδοσης τόσο των εργαζομένων όσο και της διοίκησης.

Τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη, οι υπάλληλοι και οι επόπτες καθορίζουν και διαμορφώνουν την κουλτούρα μιας εταιρείας.

+
Επίλυση προβλημάτων επίδοσης

Γιατί οι άνθρωποι δεν κάνουν αυτό που πρέπει!

Ο αντίκτυπος των προβλημάτων επίδοσης μπορεί να είναι πολύ κρίσιμος για έναν οργανισμό.

Ο ανθρώπινος παράγοντας αποτελεί το κλειδί για αποτελέσματα επίδοσης. Οι πτυχές που επηρεάζουν την επίδοση της εργασίας μπορεί να είναι η έλλειψη εκπαίδευσης ή κινήτρων, ζητήματα συμπεριφοράς και οργάνωσης κ.λπ.

+
Διαχείριση Ασφάλειας και Περιβάλλοντος κατά τις δραστηριότητες commissioning

Το commissioning είναι ένα σύνολο δυναμικών ενεργειών που εκτελούνται σε μια εγκατάσταση με σκοπό να επαληθεύσουν ότι κάθε ένα «σύστημα ή υπο-σύστημα» κατασκευάζεται, εγκαθίσταται και δοκιμάζεται σύμφωνα με το σχεδιασμό και τα συστήματα είναι έτοιμα για εκκίνηση.

+
Εσωτερική επιθεώρηση QHSE βασισμένη στη Διαχείρισης της Διακινδύνευσης (Risk Management)

Στους αποτελεσματικούς οργανισμούς, η Διαδικασία Εσωτερικής Επιθεώρησης Ποιότητας, Υγείας & Ασφάλειας και Περιβάλλοντος (QHSE) αποτελεί κρίσιμο στοιχείο της διεργασίας βελτίωσης και ουσιαστικό στοιχείο του συνολικού συστήματος διαχείρισης.

+
Το δίλημμα ασφάλειας και παραγωγικότητας

Οι άνθρωποι που εργάζονται σε διαφορετικές επιχειρησιακές λειτουργίες, παρά το γεγονός ότι ευθυγραμμίζονται με την αναμενόμενη κοινή επιχειρησιακή επίδοση, προσπαθούν συχνά να επιτύχουν το στόχο κινούμενοι σε διαφορετικούς δρόμους.

+
Leading vs Lagging Indicators: Προοπτικές και προηγούμενα αποτελέσματα!

Οι δείκτες Leading και Lagging βοηθούν τους ηγέτες των επιχειρήσεων να κατανοήσουν τις συνθήκες και τις τάσεις των επιχειρήσεων. Είναι μετρήσεις που ενημερώνουν τους διευθυντές ότι βρίσκονται σε καλό δρόμο για την επιτυχία των οργανωτικών στόχων τους.

+
Εκπαίδευση Ασφάλειας που αποφέρει - Παγίδες προς Αποφυγή

Σύμφωνα με τα διεθνή δεδομένα αξιολόγησης της εκπαίδευσης στην εργασία, η πλειοψηφία των εργαζομένων ξεχνά ότι έχει μάθει μέσα σε 24 ώρες από την εκπαίδευση.
Τα ευρήματα του “Employee Forgetfulness Index” αποτελούν άσχημα νέα για την εργασιακή Υγεία και Ασφάλεια. 

Ποια είναι όμως η αιτία για αυτό; 

+

Καριέρα

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας:

 • Μηχανολόγος Μηχανικός, Τεχνολόγος Μηχανολόγος
 • Πολιτικός Μηχανικός, Μηχανικός Δομικών Έργων
 • Ιατρός Εργασίας
+

Πελάτες

επικοινωνία

 • Αποστολοπούλου 64, 152 31 Χαλάνδρι, Αθήνα
 • 210 6724258, 210 6724229
 • Email PROCESS
 • Untitled 1 linkedin