MENU
SAFETY
QUALITY
ENVIRONMENT

Απαραίτητη προϋπόθεση για την πραγματοποίηση νέων έργων και δραστηριοτήτων καθώς και για την μετεγκατάσταση ή ανανέωση λειτουργίας υφιστάμενων είναι η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), η οποία εκδίδεται από τις αρμόδιες αρχές έπειτα από την κατάθεση σχετικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ). Η διαδικασία έκδοσης της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων καθώς και το περιεχόμενο των ΜΠΕ καθορίζονται βάσει Νομοθεσίας ανάλογα με την κατηγορία της δραστηριότητας.

Γενικά, οι Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων περιλαμβάνουν: περιγραφή του έργου ή της δραστηριότητας στον χώρο εγκατάστασης, σχεδιασμό και μέγεθος, εντοπισμό και αξιολόγηση των βασικών επιπτώσεων στο περιβάλλον, μέτρα για την πρόληψη, μείωση ή αποκατάσταση πιθανών αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον, εναλλακτικές λύσεις και τεκμηρίωση.

Ανάλογα με το είδος του έργου ή της δραστηριότητας, απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) είναι η λήψη και ορισμένων άλλων αδειών (Άδεια Διάθεσης Λυμάτων και Βιομηχανικών Αποβλήτων, κ.λπ.). Σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να εκπονηθούν ειδικές τεχνικές μελέτες όπως μελέτες διάθεσης λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων, διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων, εκτίμησης ολοκληρωμένης πρόληψης, εφαρμογής βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών κ.λπ.

Πιο συγκεκριμένα, η Process Engineering αναλαμβάνει την εκπόνηση:

 • Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ).
 • Μελετών Διάθεσης Λυμάτων και Υγρών Βιομηχανικών Αποβλήτων (ΜΔΛΒΑ).
 • Διαχειριστικών Σχεδίων Στερεών Αποβλήτων.
 • Μελετών Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων.
 • Σχεδίων Διαχείρισης Αποβλήτων Πλοίων και Καταλοίπων Φορτίων σε λιμενικές εγκαταστάσεις.
 • Μελετών Κατάρτισης και Υλοποίησης Προγραμμάτων Παρακολούθησης Ποιότητας Περιβάλλοντος (ακουστικό, ατμοσφαιρικό, χερσαίο και υδάτινο περιβάλλον).
 • Μελετών για την Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των δραστηριοτήτων (Οδηγία IPPC).
 • Μελετών εφαρμογής Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών (ΒΔΤ-Οδηγία IPPC).
 • Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ISO 14001:2004, EMAS).
 • Μελετών εκτίμησης ενεργειακής απόδοσης κτιρίων.
 • Μελετών διαχείρισης επικίνδυνων εμπορευμάτων.
 • Σχεδίων Αντιμετώπισης Εκτάκτων Περιστατικών Θαλάσσιας Ρύπανσης.
 • Μελετών Ασφαλείας και Σχεδίων Έκτακτής Ανάγκης για την πρόληψη ατυχημάτων μεγάλης έκτασης σε εγκαταστάσεις διαχείρισης επικίνδυνων ουσιών (Οδηγία SEVESO II).

τελευταία νέα

Confined Space Safety: Protecting Lives and Ensuring Compliance

Confined spaces are a common feature in various industries, from construction and manufacturing to agriculture and petrochemicals. These spaces can range from storage tanks and sewers to silos and underground vaults. While they serve essential purposes in these industries, they also pose significant risks to workers. It's crucial to understand and implement proper safety measures to protect lives and ensure compliance with regulations.

+
Unmasking the Resistance: Exploring the Reasons Why Workers Reject Personal Protection Equipment

Personal Protection Equipment (PPE) plays a critical role in safeguarding the health and safety of workers in various industries.

From construction sites to healthcare facilities, PPE is designed to minimize the risk of injury or illness.

+
Emergency Planning in the Workplace: Ensuring Safety and Preparedness

Emergency planning is the course of action a company takes to minimise the effects of an incident or crisis. The main objective of emergency planning is to reduce injuries, protect the community and maintain business continuity.

+
Improving Safety Culture

The safety culture of an organization refers to the collective attitudes, beliefs, and behaviours of its employees with regard to safety. It reflects the organization's commitment to safety and the value it places on the well-being of its employees and the community in which it operates.

A positive safety culture is characterized by open communication, shared responsibility, and a proactive approach to identifying and managing hazards.

+
Chemical Protection Strategy

A worker's chemical protection plan typically consists of several basic parts that are designed to ensure the safety and health of workers who may meet hazardous chemicals in the workplace. These parts may vary depending on the specific requirements and regulations of the workplace

+
Implementing an Occupational Health & Safety Management system according to ISO 45001
What are the benefits?

The ISO 45001 is a globally recognized standard that helps organizations ensure the health and safety of their employees, as well as provide a safe working environment.

+
Integrated Management system - ISO 9001, ISO 14001 & ISO 45001

Creating an integrated management system (IMS) that aligns with the requirements of ISO 9001 (quality management), ISO 14001 (environmental management), and ISO 45001 (occupational health and safety management) can provide a number of benefits to an organization

+
Risk Based Decision Making

Mission success is achieved by making good decisions based on a foundation of sound policies and procedures that address a project’s management and execution. Key drivers in achieving this are identifying priorities, obtaining resources, delivering the program and managing finances.

+
Benefits of Supplier Quality Audits – How to plan efficient Supplier Audits

Supplier quality audits are the process of verifying that each of your suppliers is adhering to both industry standards as set by the law and independent organizations, as well as your own company and brand standards.

Audits are widely recognized as a pertinent part of doing business.

+
Cost of quality: Why more organizations do not use it effectively

Cost of quality (COQ) is defined as a methodology that allows an organization to determine the extent to which its resources are used for activities that prevent poor quality, that appraise the quality of the organization’s products or services, and that result from internal and external failures.

+
Creating an effective safety leadership

The way you lead your team on health and safety can determine how safe your site is to work on (and the number of accidents, incidents and ill-health cases that happen) because:

+
Measuring Health & Safety Performance

'You can't manage what you can't measure' – Drucker

‘If you don’t know where you are going, chances are you will end up somewhere else’ – Yogi Berra

Measurement has been a problem in the safety field for years. Despite analyzing the standards over and over again, it has been difficult to come up with meaningful measures of safety performance.

+
Behavioral audits – Αξιολόγηση της κουλτούρας ασφάλειας

Η κουλτούρα ασφάλειας υπάρχει από την πρώτη κιόλας μέρα σε έναν οργανισμό. Τελικώς, η κουλτούρα ασφάλειας ενός οργανισμού είναι συνάρτηση της επίδοσης τόσο των εργαζομένων όσο και της διοίκησης.

Τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη, οι υπάλληλοι και οι επόπτες καθορίζουν και διαμορφώνουν την κουλτούρα μιας εταιρείας.

+
Επίλυση προβλημάτων επίδοσης

Γιατί οι άνθρωποι δεν κάνουν αυτό που πρέπει!

Ο αντίκτυπος των προβλημάτων επίδοσης μπορεί να είναι πολύ κρίσιμος για έναν οργανισμό.

Ο ανθρώπινος παράγοντας αποτελεί το κλειδί για αποτελέσματα επίδοσης. Οι πτυχές που επηρεάζουν την επίδοση της εργασίας μπορεί να είναι η έλλειψη εκπαίδευσης ή κινήτρων, ζητήματα συμπεριφοράς και οργάνωσης κ.λπ.

+
Διαχείριση Ασφάλειας και Περιβάλλοντος κατά τις δραστηριότητες commissioning

Το commissioning είναι ένα σύνολο δυναμικών ενεργειών που εκτελούνται σε μια εγκατάσταση με σκοπό να επαληθεύσουν ότι κάθε ένα «σύστημα ή υπο-σύστημα» κατασκευάζεται, εγκαθίσταται και δοκιμάζεται σύμφωνα με το σχεδιασμό και τα συστήματα είναι έτοιμα για εκκίνηση.

+
Εσωτερική επιθεώρηση QHSE βασισμένη στη Διαχείρισης της Διακινδύνευσης (Risk Management)

Στους αποτελεσματικούς οργανισμούς, η Διαδικασία Εσωτερικής Επιθεώρησης Ποιότητας, Υγείας & Ασφάλειας και Περιβάλλοντος (QHSE) αποτελεί κρίσιμο στοιχείο της διεργασίας βελτίωσης και ουσιαστικό στοιχείο του συνολικού συστήματος διαχείρισης.

+
Το δίλημμα ασφάλειας και παραγωγικότητας

Οι άνθρωποι που εργάζονται σε διαφορετικές επιχειρησιακές λειτουργίες, παρά το γεγονός ότι ευθυγραμμίζονται με την αναμενόμενη κοινή επιχειρησιακή επίδοση, προσπαθούν συχνά να επιτύχουν το στόχο κινούμενοι σε διαφορετικούς δρόμους.

+
Leading vs Lagging Indicators: Προοπτικές και προηγούμενα αποτελέσματα!

Οι δείκτες Leading και Lagging βοηθούν τους ηγέτες των επιχειρήσεων να κατανοήσουν τις συνθήκες και τις τάσεις των επιχειρήσεων. Είναι μετρήσεις που ενημερώνουν τους διευθυντές ότι βρίσκονται σε καλό δρόμο για την επιτυχία των οργανωτικών στόχων τους.

+
Εκπαίδευση Ασφάλειας που αποφέρει - Παγίδες προς Αποφυγή

Σύμφωνα με τα διεθνή δεδομένα αξιολόγησης της εκπαίδευσης στην εργασία, η πλειοψηφία των εργαζομένων ξεχνά ότι έχει μάθει μέσα σε 24 ώρες από την εκπαίδευση.
Τα ευρήματα του “Employee Forgetfulness Index” αποτελούν άσχημα νέα για την εργασιακή Υγεία και Ασφάλεια. 

Ποια είναι όμως η αιτία για αυτό; 

+

Καριέρα

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας:

 • Μηχανολόγος Μηχανικός, Τεχνολόγος Μηχανολόγος
 • Πολιτικός Μηχανικός, Μηχανικός Δομικών Έργων
 • Ιατρός Εργασίας
+

Πελάτες

επικοινωνία

 • Αποστολοπούλου 64, 152 31 Χαλάνδρι, Αθήνα
 • 210 6724258, 210 6724229
 • Email PROCESS
 • Untitled 1 linkedin