MENU
SAFETY
QUALITY
ENVIRONMENT

Η εφαρμογή ενός Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για τις επιχειρήσεις όλης της εφοδιαστικής αλυσίδας, από την παραγωγή μέχρι τη διάθεση των προϊόντων τους στην αγορά ή την εξαγωγή, για την προστασία των τροφίμων και υπηρεσιών, είτε από επιμόλυνση είτε από εσκεμμένες ενέργειες.

Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν άμεσα ή έμμεσα σε όλη την τροφική αλυσίδα όπως: παραγωγής/ διακίνησης ζωοτροφών, γεωργικών προϊόντων, πρώτων υλών ή τροφίμων, μεταποίησης, λιανικής πώλησης, τροφοδοσίας, υπηρεσιών καθαρισμού/ απολύμανσης, μεταφοράς, αποθήκευσης και διανομής τροφίμων, οφείλουν να διασφαλίζουν την παραγωγή ασφαλών τροφίμων και υπηρεσιών για την προστασία της υγείας των καταναλωτών. Η θεμελιώδης αρχή όλων των Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων είναι οι 7 αρχές του HACCP (Ανάλυση Κινδύνων & Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου).

Τα πιο διαδεδομένα πρότυπα για την πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων είναι τα:

 • ISO 22000
 • FSSC 22000
 • IFS Food
 • BRCGS Food Safety

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Η ανάπτυξη, εφαρμογή και τελική πιστοποίηση ενός Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων βάσει των απαιτήσεων των αντίστοιχων προτύπων είναι δυνατό να αποφέρει πολλαπλά οφέλη σε μία επιχείρηση. Ενδεικτικά, η εφαρμογή ενός Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων μπορεί:

 • Να διασφαλίσει την ασφάλεια των προϊόντων και υπηρεσιών μέσω ενός σχεδίου αναγνώρισης κινδύνων βασισμένο στις αρχές του HACCP και μέτρων ελέγχου για την εξάλειψη αυτών.
 • Να εξασφαλίσει την εφαρμογή ενός συστήματος ιχνηλασιμότητας των προιόντων και υπηρεσιών ακολουθώντας την αρχή «ένα βήμα πίσω – ένα βήμα μπροστά».
 • Να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα και, συνεπαγόμενα, να αυξήσει το μερίδιο της αγοράς, μέσω της διεθνούς αναγνώρισης της πιστοποίησης κατά ISO, IFS, BRC ή FSSC.
 • Να βελτιώσει την ικανοποίηση του πελάτη και την εμπιστοσύνη αυτού προς την επιχείρηση, παρέχοντας ποιοτικά και ασφαλή προϊόντα και υπηρεσίες.
 • Να βελτιώσει τη συνολική επιχειρησιακή λειτουργία, με την εισαγωγή τεκμηριωμένων διαδικασιών/διεργασιών και οδηγιών εργασίας.
 • Να εντοπίσει εγκαίρως τις αιτίες των μη συμμορφώσεων και να μεριμνά για την άμεση και αποτελεσματική διόρθωσή τους.
 • Να συμβάλλει στη συμμόρφωση με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία καθώς και τις απαιτήσεις των ενδιαφερόμενων μερών.
 • Να βελτιώσει και να εγκαταστήσει διαύλους εσωτερικής και εξωτερικής επικοινωνίας μαζί με τα ενδιαφερόμενα μέρη.
 • Να πετύχει τη συνεχή βελτίωση της επιχείρησης σχεδιάζοντας και υλοποιώντας ενέργειες αντιμετώπισης της επιχειρησιακής διακινδύνευσης.

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΤΗΝ PROCESS ENGINEERING

Η Process Engineering έχει αναπτύξει πληθώρα Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων κατά ISO 22000 αλλά και άλλων συναφών προτύπων: BRC, IFS, FSSC 22000, σε οργανισμούς που δραστηριοποιούνται σε διάφορους τομείς των τροφίμων. Επίσης διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην ανάπτυξη και εφαρμογή των Προτύπων Globalgap (Eurepgap) και Agro 2-1 / Agro 2-2 στην πρωτογενή παραγωγή.

Η ανάπτυξη των Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων πραγματοποιείται από εξειδικευμένους συμβούλους σε θέματα οργάνωσης, εφαρμογής και παρακολούθησης συστημάτων. Ο Σύμβουλος, σε συνεργασία με τον υπεύθυνο της κάθε επιχείρησης, σχεδιάζει το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων προσαρμοσμένο στις ανάγκες, απαιτήσεις και ιδιαιτερότητες της κάθε εταιρίας. Τέλος, ο Σύμβουλος υποστηρίζει την εταιρία στην εφαρμογή του συστήματος με σκοπό την πιστοποίησή του από διαπιστευμένο φορέα.

τελευταία νέα

Improving Safety Culture

The safety culture of an organization refers to the collective attitudes, beliefs, and behaviours of its employees with regard to safety. It reflects the organization's commitment to safety and the value it places on the well-being of its employees and the community in which it operates.

A positive safety culture is characterized by open communication, shared responsibility, and a proactive approach to identifying and managing hazards.

+
Chemical Protection Strategy

A worker's chemical protection plan typically consists of several basic parts that are designed to ensure the safety and health of workers who may meet hazardous chemicals in the workplace. These parts may vary depending on the specific requirements and regulations of the workplace

+
Implementing an Occupational Health & Safety Management system according to ISO 45001
What are the benefits?

The ISO 45001 is a globally recognized standard that helps organizations ensure the health and safety of their employees, as well as provide a safe working environment.

+
Integrated Management system - ISO 9001, ISO 14001 & ISO 45001

Creating an integrated management system (IMS) that aligns with the requirements of ISO 9001 (quality management), ISO 14001 (environmental management), and ISO 45001 (occupational health and safety management) can provide a number of benefits to an organization

+
Παρουσίαση με θέμα την Ασφάλεια & Υγεία στην Ανέγερση Μεταλλικών Κατασκευών στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Η ανταλλαγή γνώσης και εμπειρίας μεταξύ του τεχνικού δυναμικού και των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της χώρας αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την άνοδο του επιπέδου Ασφάλειας & Υγείας στα τεχνικά έργα.

+
Risk Based Decision Making

Mission success is achieved by making good decisions based on a foundation of sound policies and procedures that address a project’s management and execution. Key drivers in achieving this are identifying priorities, obtaining resources, delivering the program and managing finances.

+
Benefits of Supplier Quality Audits – How to plan efficient Supplier Audits

Supplier quality audits are the process of verifying that each of your suppliers is adhering to both industry standards as set by the law and independent organizations, as well as your own company and brand standards.

Audits are widely recognized as a pertinent part of doing business.

+
Cost of quality: Why more organizations do not use it effectively

Cost of quality (COQ) is defined as a methodology that allows an organization to determine the extent to which its resources are used for activities that prevent poor quality, that appraise the quality of the organization’s products or services, and that result from internal and external failures.

+
Creating an effective safety leadership

The way you lead your team on health and safety can determine how safe your site is to work on (and the number of accidents, incidents and ill-health cases that happen) because:

+
Measuring Health & Safety Performance

'You can't manage what you can't measure' – Drucker

‘If you don’t know where you are going, chances are you will end up somewhere else’ – Yogi Berra

Measurement has been a problem in the safety field for years. Despite analyzing the standards over and over again, it has been difficult to come up with meaningful measures of safety performance.

+
Θερμική Καταπόνηση

Δείτε την καινούρια εγκύκλιο που αφορά στην πρόληψη της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων κατά το θέρος. 

+
Behavioral audits – Αξιολόγηση της κουλτούρας ασφάλειας

Η κουλτούρα ασφάλειας υπάρχει από την πρώτη κιόλας μέρα σε έναν οργανισμό. Τελικώς, η κουλτούρα ασφάλειας ενός οργανισμού είναι συνάρτηση της επίδοσης τόσο των εργαζομένων όσο και της διοίκησης.

Τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη, οι υπάλληλοι και οι επόπτες καθορίζουν και διαμορφώνουν την κουλτούρα μιας εταιρείας.

+
Επίλυση προβλημάτων επίδοσης

Γιατί οι άνθρωποι δεν κάνουν αυτό που πρέπει!

Ο αντίκτυπος των προβλημάτων επίδοσης μπορεί να είναι πολύ κρίσιμος για έναν οργανισμό.

Ο ανθρώπινος παράγοντας αποτελεί το κλειδί για αποτελέσματα επίδοσης. Οι πτυχές που επηρεάζουν την επίδοση της εργασίας μπορεί να είναι η έλλειψη εκπαίδευσης ή κινήτρων, ζητήματα συμπεριφοράς και οργάνωσης κ.λπ.

+
Διαχείριση Ασφάλειας και Περιβάλλοντος κατά τις δραστηριότητες commissioning

Το commissioning είναι ένα σύνολο δυναμικών ενεργειών που εκτελούνται σε μια εγκατάσταση με σκοπό να επαληθεύσουν ότι κάθε ένα «σύστημα ή υπο-σύστημα» κατασκευάζεται, εγκαθίσταται και δοκιμάζεται σύμφωνα με το σχεδιασμό και τα συστήματα είναι έτοιμα για εκκίνηση.

+
Εσωτερική επιθεώρηση QHSE βασισμένη στη Διαχείρισης της Διακινδύνευσης (Risk Management)

Στους αποτελεσματικούς οργανισμούς, η Διαδικασία Εσωτερικής Επιθεώρησης Ποιότητας, Υγείας & Ασφάλειας και Περιβάλλοντος (QHSE) αποτελεί κρίσιμο στοιχείο της διεργασίας βελτίωσης και ουσιαστικό στοιχείο του συνολικού συστήματος διαχείρισης.

+
Το δίλημμα ασφάλειας και παραγωγικότητας

Οι άνθρωποι που εργάζονται σε διαφορετικές επιχειρησιακές λειτουργίες, παρά το γεγονός ότι ευθυγραμμίζονται με την αναμενόμενη κοινή επιχειρησιακή επίδοση, προσπαθούν συχνά να επιτύχουν το στόχο κινούμενοι σε διαφορετικούς δρόμους.

+
Leading vs Lagging Indicators: Προοπτικές και προηγούμενα αποτελέσματα!

Οι δείκτες Leading και Lagging βοηθούν τους ηγέτες των επιχειρήσεων να κατανοήσουν τις συνθήκες και τις τάσεις των επιχειρήσεων. Είναι μετρήσεις που ενημερώνουν τους διευθυντές ότι βρίσκονται σε καλό δρόμο για την επιτυχία των οργανωτικών στόχων τους.

+
Εκπαίδευση Ασφάλειας που αποφέρει - Παγίδες προς Αποφυγή

Σύμφωνα με τα διεθνή δεδομένα αξιολόγησης της εκπαίδευσης στην εργασία, η πλειοψηφία των εργαζομένων ξεχνά ότι έχει μάθει μέσα σε 24 ώρες από την εκπαίδευση.
Τα ευρήματα του “Employee Forgetfulness Index” αποτελούν άσχημα νέα για την εργασιακή Υγεία και Ασφάλεια. 

Ποια είναι όμως η αιτία για αυτό; 

+

Καριέρα

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας:

 • Μηχανολόγος Μηχανικός, Τεχνολόγος Μηχανολόγος
 • Πολιτικός Μηχανικός, Μηχανικός Δομικών Έργων
 • Ιατρός Εργασίας
+

Πελάτες

επικοινωνία

 • Αποστολοπούλου 64, 152 31 Χαλάνδρι, Αθήνα
 • 210 6724258, 210 6724229
 • Email PROCESS
 • Untitled 1 linkedin