MENU
SAFETY
QUALITY
ENVIRONMENT

Σχεδιασμός για το απροσδόκητο

Πάντα θα προκύπτουν έκτακτα περιστατικά.

Οι επιπτώσεις τους μπορεί να έχουν μεγάλο αντίκτυπο στην υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων, την κοινότητα, την υποδομή, την κανονική λειτουργία, το περιβάλλον, την επιχειρησιακή συνέχεια κλπ.. Η ανάπτυξη σχεδίων αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης (ΣΑΚΕΑ) είναι ζωτικής σημασίας για την παροχή καθοδήγησης και την διασφάλιση των απαραίτητων πόρων, κατά τη διάρκεια της έκτακτης ανάγκης. Η ανάγκη για σχέδια αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης είναι κρίσιμη για ανθρωπιστικούς, νομικούς, ασφαλιστικούς, περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς λόγους.

Η έλλειψη σχεδίων αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης μπορεί να οδηγήσει σε γρήγορες και εξαναγκασμένες μη ενημερωμένες αποφάσεις, χάσιμο κρίσιμου χρόνου, αναποτελεσματικούς πόρους και πανικόβλητους υπαλλήλους. Αυτό είναι χάος!! Ένα πλήρες και λεπτομερές σχέδιο έκτακτης ανάγκης μπορεί να βοηθήσει στην εξάλειψη όλων αυτών των ζητημάτων.

Το Emergency Action Plan (EAP) επικεντρώνεται κυρίως στην ασφάλεια των εργαζομένων, κατά τη διάρκεια του έκτακτου περιστατικού. Οι ελάχιστες απαιτήσεις περιλαμβάνουν:

 • Διαδικασίες για την αναφορά και την επικοινωνία καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.
 • Διαδικασίες και διατάξεις για εκκένωση έκτακτης ανάγκης (διαδρομές, σήμανση, σχέδια κ.λπ.).
 • Διαδικασίες για καταμέτρηση όλων των εργαζομένων μετά την εκκένωση.

Το Emergency Response Plan (ERP) από την άλλη πλευρά, είναι ιδανικό για επιχειρήσεις που χρειάζονται ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης για διαφορετικά σενάρια έκτακτης ανάγκης. Οι στόχοι του Emergency Response Plan (ERP) πρέπει να καλύπτουν τουλάχιστον τους ακόλουθους τομείς:

 • Προσδιορισμός των σχετικών με την επιχείρηση σεναρίων έκτακτης ανάγκης και των συναφών κινδύνων για το προσωπικό, την κοινότητα, το περιβάλλον, την επιχειρησιακή συνέχεια και τη λειτουργία της επιχείρησης και την υποδομή (π.χ. καταστάσεις έκτακτης ανάγκης για την υγεία, όπως η εξάπλωση COVID-19, παραβιάσεις ασφάλειας, διαρροές επικίνδυνων υλικών κ.λπ.).
 • Δημιουργία ομάδας αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης και ανάθεση συγκεκριμένων ρόλων (κύριων και αναπληρωματικών).
 • Καθιέρωση διαδικασίας αναγνώρισης έκτακτης ανάγκης, ειδοποίησης, επικοινωνίας και ενεργοποίησης σχετικών διαδικασιών έκτακτης ανάγκης.
  Προσδιορισμός και διάθεση όλου του απαραίτητου εξοπλισμού αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης (π.χ. κυτίο πρώτων βοηθειών, εξοπλισμό διάσωσης, γεννήτριες κλπ.).
 • Καθορισμός και διασφάλιση διαθεσιμότητας πόρων (εκπαιδευμένο προσωπικό, κανάλια επικοινωνίας και μέσα).
 • Κατάλληλη εκπαίδευση της ομάδας αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης και επιβεβαίωση ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι είναι ενήμεροι και σίγουροι για τους ρόλους και τις ευθύνες τους.
 • Διεξαγωγή ασκήσεων έκτακτης ανάγκης και παραγωγική αξιολόγηση και βελτίωση των διαδικασιών που ισχύουν.
 • Αξιοποίηση γνώσεων που αποκτήθηκαν από το παρελθόν; γνώση που αντλήθηκε από εκπαίδευση, ασκήσεις, καταστάσεις έκτακτης ανάγκης (που συνέβησαν στην επιχείρηση ή σε παρόμοιες εταιρίες).
 • Δημιουργία αποτελεσματικής επικοινωνίας και συνεργασίας με εξωτερικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, όταν απαιτείται.

Η Process Engineering μπορεί να σας βοηθήσει να εντοπίσετε και να αναπτύξετε τις κατάλληλες διαδικασίες σχεδιασμού έκτακτης ανάγκης για την επιχείρησή σας και να σας υποστηρίξει σε όλες τις σχετικές διαδικασίες, όπως ο σχεδιασμός, οι εκπαιδεύσεις και οι ασκήσεις έκτακτης ανάγκης.

τελευταία νέα

Παρουσίαση με θέμα την Ασφάλεια & Υγεία στην Ανέγερση Μεταλλικών Κατασκευών στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Η ανταλλαγή γνώσης και εμπειρίας μεταξύ του τεχνικού δυναμικού και των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της χώρας αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την άνοδο του επιπέδου Ασφάλειας & Υγείας στα τεχνικά έργα.

+
Έκδοση σε ΦΕΚ της Εθνικής Στρατηγικής για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία 2022-2027.

Εγκρίθηκε και εκδόθηκε σε ΦΕΚ η Εθνική Στρατηγική για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία 2022-2027.

+
Working with hazardous substances

Many materials or substances used or created during work processes could harm workers’ health. These substances could be dusts, gases or fumes that you breathe in, or liquids, gels or powders that come into contact with your eyes or skin.

Harmful substances can be present in anything from paints and cleaners to flour dust, solder fume, blood or waste. Ill health caused by these substances used at work is preventable.

+
Risk Based Decision Making

Mission success is achieved by making good decisions based on a foundation of sound policies and procedures that address a project’s management and execution. Key drivers in achieving this are identifying priorities, obtaining resources, delivering the program and managing finances.

+
Benefits of Supplier Quality Audits – How to plan efficient Supplier Audits

Supplier quality audits are the process of verifying that each of your suppliers is adhering to both industry standards as set by the law and independent organizations, as well as your own company and brand standards.

Audits are widely recognized as a pertinent part of doing business.

+
Cost of quality: Why more organizations do not use it effectively

Cost of quality (COQ) is defined as a methodology that allows an organization to determine the extent to which its resources are used for activities that prevent poor quality, that appraise the quality of the organization’s products or services, and that result from internal and external failures.

+
Creating an effective safety leadership

The way you lead your team on health and safety can determine how safe your site is to work on (and the number of accidents, incidents and ill-health cases that happen) because:

+
Measuring Health & Safety Performance

'You can't manage what you can't measure' – Drucker

‘If you don’t know where you are going, chances are you will end up somewhere else’ – Yogi Berra

Measurement has been a problem in the safety field for years. Despite analyzing the standards over and over again, it has been difficult to come up with meaningful measures of safety performance.

+
Θερμική Καταπόνηση

Δείτε την καινούρια εγκύκλιο που αφορά στην πρόληψη της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων κατά το θέρος και οδηγίες σχετικά με τα συμπτώματα και την αντιμετώπιση καταστάσεων θερμικής καταπόνησης.

+
The Importance of Effective Site Waste Management during construction projects

There are many reasons why you should choose to manage your waste using a waste management solution or system that includes a Site Waste Management Plan. Especially with regards to waste that is produced through construction and demolition projects.

+
Implementing Risk Management through ISO 9001

ISO 9001 is an international standardized quality management system that helps organizations to analyze, control and improve their internal systems, processes, protocols and policies in preparation for any potential risks that the business may face.

+
Behavioral audits – Αξιολόγηση της κουλτούρας ασφάλειας

Η κουλτούρα ασφάλειας υπάρχει από την πρώτη κιόλας μέρα σε έναν οργανισμό. Τελικώς, η κουλτούρα ασφάλειας ενός οργανισμού είναι συνάρτηση της επίδοσης τόσο των εργαζομένων όσο και της διοίκησης.

Τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη, οι υπάλληλοι και οι επόπτες καθορίζουν και διαμορφώνουν την κουλτούρα μιας εταιρείας.

+
Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας στη μεταποίηση ελαστικών

Οι βασικές απαιτήσεις για την ποιότητα των προϊόντων βιομηχανικής μεταποίησης από ελαστικά υλικά καθορίζονται από την Κοινή Υπουργική Απόφαση 91808 (ΦΕΚ 4092/Β/23-9-2020) που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

+
Αποτελεσματικά εκπαιδευτικά προγράμματα!

Πώς να δημιουργήσετε ένα αποτελεσματικό πρόγραμμα εκπαίδευσης!

Αποτελεσματική εκπαίδευση είναι ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που παρέχει χρήσιμες πληροφορίες και δεξιότητες στους συμμετέχοντες καθώς και την αυτοπεποίθηση να τις εφαρμόσουν στην εργασία τους.

+
Επίλυση προβλημάτων επίδοσης

Γιατί οι άνθρωποι δεν κάνουν αυτό που πρέπει!

Ο αντίκτυπος των προβλημάτων επίδοσης μπορεί να είναι πολύ κρίσιμος για έναν οργανισμό.

Ο ανθρώπινος παράγοντας αποτελεί το κλειδί για αποτελέσματα επίδοσης. Οι πτυχές που επηρεάζουν την επίδοση της εργασίας μπορεί να είναι η έλλειψη εκπαίδευσης ή κινήτρων, ζητήματα συμπεριφοράς και οργάνωσης κ.λπ.

+
Διαχείριση Ασφάλειας και Περιβάλλοντος κατά τις δραστηριότητες commissioning

Το commissioning είναι ένα σύνολο δυναμικών ενεργειών που εκτελούνται σε μια εγκατάσταση με σκοπό να επαληθεύσουν ότι κάθε ένα «σύστημα ή υπο-σύστημα» κατασκευάζεται, εγκαθίσταται και δοκιμάζεται σύμφωνα με το σχεδιασμό και τα συστήματα είναι έτοιμα για εκκίνηση.

+
Εσωτερική επιθεώρηση QHSE βασισμένη στη Διαχείρισης της Διακινδύνευσης (Risk Management)

Στους αποτελεσματικούς οργανισμούς, η Διαδικασία Εσωτερικής Επιθεώρησης Ποιότητας, Υγείας & Ασφάλειας και Περιβάλλοντος (QHSE) αποτελεί κρίσιμο στοιχείο της διεργασίας βελτίωσης και ουσιαστικό στοιχείο του συνολικού συστήματος διαχείρισης.

+
Διαχείριση Ασφάλειας Υπεργολάβων σε Τεχνικά Έργα

Ένας κρίσιμος παράγοντας για την αποτελεσματική διεξαγωγή ενός έργου

Τα τεχνικά έργα αποτελούν έναν κλάδο όπου οι κίνδυνοι για την ασφάλεια & υγεία είναι ιδιαίτερα υψηλοί. Το γεγονός αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στη φύση των εργασιών που εκτελούνται αλλά και σε δυσκολίες συντονισμού μεταξύ των εμπλεκόμενων παραγόντων (εργολάβων, υπεργολάβων, μεταφορέων, αυτοαπασχολούμενων, εργαζόμενων κλπ.).

+
Είναι υγιής η Κουλτούρα σας για την Εταιρική Ασφάλεια;

Κατά την αξιολόγηση της Κουλτούρας για την Ασφάλεια ενός οργανισμού πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η αποτελεσματικότητά της στην εξάλειψη των επαγγελματικών κινδύνων και στην μείωση των ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών.

+
Το δίλημμα ασφάλειας και παραγωγικότητας

Οι άνθρωποι που εργάζονται σε διαφορετικές επιχειρησιακές λειτουργίες, παρά το γεγονός ότι ευθυγραμμίζονται με την αναμενόμενη κοινή επιχειρησιακή επίδοση, προσπαθούν συχνά να επιτύχουν το στόχο κινούμενοι σε διαφορετικούς δρόμους.

+
Διαχείριση της Ασφάλειας των εργολάβων συντήρησης εγκαταστάσεων (Facility Maintenance)

Μη βασικές επιχειρηματικές λειτουργίες, όπως η διορθωτική και η προληπτική συντήρηση, συνήθως αναθέτονται σε εξωτερικούς συνεργάτες.

+
ISO 22000:2018 Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων – Απαιτήσεις για κάθε οργανισμό στην τροφική αλυσίδα

Το ISO 22000:2018 καθορίζει τις απαιτήσεις για ένα σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων (FSMS). Καθορίζει τι πρέπει να κάνει ένας οργανισμός για να αποδείξει την ικανότητά του να ελέγχει τους κινδύνους για την ασφάλεια των τροφίμων, προκειμένου να διασφαλίσει ότι τα τρόφιμα είναι ασφαλή.

+
Leading vs Lagging Indicators: Προοπτικές και προηγούμενα αποτελέσματα!

Οι δείκτες Leading και Lagging βοηθούν τους ηγέτες των επιχειρήσεων να κατανοήσουν τις συνθήκες και τις τάσεις των επιχειρήσεων. Είναι μετρήσεις που ενημερώνουν τους διευθυντές ότι βρίσκονται σε καλό δρόμο για την επιτυχία των οργανωτικών στόχων τους.

+
Βελτίωση της αποδοτικότητας του Συστήματος Διαχείρισής σας

Κατά τη διάρκεια των προηγούμενων δεκαετιών, οι στόχοι των Συστημάτων Διαχείρισης (Ποιότητας, Ασφάλειας & Υγείας και Περιβάλλοντος) ήταν να βοηθήσουν τους οργανισμούς να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις των πελατών, να οργανώσουν τις διεργασίες, να επιτρέψουν τη συνεχήβελτίωση και κυρίως να είναι σε θέση να ανταγωνιστούν στην αγορά.

Στο σημερινό επιχειρηματικό περιβάλλον, οι στόχοι έχουν γίνει πιο περίπλοκοι και με ποικίλους τρόπους προκαλούν σύγχυση.

+
Εκπαίδευση Ασφάλειας που αποφέρει - Παγίδες προς Αποφυγή

Σύμφωνα με τα διεθνή δεδομένα αξιολόγησης της εκπαίδευσης στην εργασία, η πλειοψηφία των εργαζομένων ξεχνά ότι έχει μάθει μέσα σε 24 ώρες από την εκπαίδευση.
Τα ευρήματα του “Employee Forgetfulness Index” αποτελούν άσχημα νέα για την εργασιακή Υγεία και Ασφάλεια. 

Ποια είναι όμως η αιτία για αυτό; 

+
Κουλτούρα Υγείας & Ασφάλειας – Η σημασία της Συμμετοχής

Η εξασφάλιση ασφαλών συνθηκών εργασίας αποτελεί προτεραιότητα για τη μεγαλύτερη μερίδα των σύγχρονων επιχειρήσεων.

Σε πολλές περιπτώσεις όμως, παρότι αυτές δαπανούν σημαντικούς πόρους προς την κατεύθυνση αυτή, τα αποτελέσματα δεν είναι τα αναμενόμενα.

+

Καριέρα

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας:

 • Μηχανολόγος Μηχανικός, Τεχνολόγος Μηχανολόγος
 • Πολιτικός Μηχανικός, Μηχανικός Δομικών Έργων
 • Ιατρός Εργασίας
+

Πελάτες

επικοινωνία

 • Λευκάδος 11, 152 31 Χαλάνδρι, Αθήνα
 • 210 6724258, 210 6724229
 • 210 6724222
 • Email PROCESS
 • Untitled 1 linkedin