MENU
SAFETY
QUALITY
ENVIRONMENT

Σχεδιασμός για το απροσδόκητο

Πάντα θα προκύπτουν έκτακτα περιστατικά.

Οι επιπτώσεις τους μπορεί να έχουν μεγάλο αντίκτυπο στην υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων, την κοινότητα, την υποδομή, την κανονική λειτουργία, το περιβάλλον, την επιχειρησιακή συνέχεια κλπ.. Η ανάπτυξη σχεδίων αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης (ΣΑΚΕΑ) είναι ζωτικής σημασίας για την παροχή καθοδήγησης και την διασφάλιση των απαραίτητων πόρων, κατά τη διάρκεια της έκτακτης ανάγκης. Η ανάγκη για σχέδια αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης είναι κρίσιμη για ανθρωπιστικούς, νομικούς, ασφαλιστικούς, περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς λόγους.

Η έλλειψη σχεδίων αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης μπορεί να οδηγήσει σε γρήγορες και εξαναγκασμένες μη ενημερωμένες αποφάσεις, χάσιμο κρίσιμου χρόνου, αναποτελεσματικούς πόρους και πανικόβλητους υπαλλήλους. Αυτό είναι χάος!! Ένα πλήρες και λεπτομερές σχέδιο έκτακτης ανάγκης μπορεί να βοηθήσει στην εξάλειψη όλων αυτών των ζητημάτων.

Το Emergency Action Plan (EAP) επικεντρώνεται κυρίως στην ασφάλεια των εργαζομένων, κατά τη διάρκεια του έκτακτου περιστατικού. Οι ελάχιστες απαιτήσεις περιλαμβάνουν:

 • Διαδικασίες για την αναφορά και την επικοινωνία καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.
 • Διαδικασίες και διατάξεις για εκκένωση έκτακτης ανάγκης (διαδρομές, σήμανση, σχέδια κ.λπ.).
 • Διαδικασίες για καταμέτρηση όλων των εργαζομένων μετά την εκκένωση.

Το Emergency Response Plan (ERP) από την άλλη πλευρά, είναι ιδανικό για επιχειρήσεις που χρειάζονται ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης για διαφορετικά σενάρια έκτακτης ανάγκης. Οι στόχοι του Emergency Response Plan (ERP) πρέπει να καλύπτουν τουλάχιστον τους ακόλουθους τομείς:

 • Προσδιορισμός των σχετικών με την επιχείρηση σεναρίων έκτακτης ανάγκης και των συναφών κινδύνων για το προσωπικό, την κοινότητα, το περιβάλλον, την επιχειρησιακή συνέχεια και τη λειτουργία της επιχείρησης και την υποδομή (π.χ. καταστάσεις έκτακτης ανάγκης για την υγεία, όπως η εξάπλωση COVID-19, παραβιάσεις ασφάλειας, διαρροές επικίνδυνων υλικών κ.λπ.).
 • Δημιουργία ομάδας αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης και ανάθεση συγκεκριμένων ρόλων (κύριων και αναπληρωματικών).
 • Καθιέρωση διαδικασίας αναγνώρισης έκτακτης ανάγκης, ειδοποίησης, επικοινωνίας και ενεργοποίησης σχετικών διαδικασιών έκτακτης ανάγκης.
  Προσδιορισμός και διάθεση όλου του απαραίτητου εξοπλισμού αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης (π.χ. κυτίο πρώτων βοηθειών, εξοπλισμό διάσωσης, γεννήτριες κλπ.).
 • Καθορισμός και διασφάλιση διαθεσιμότητας πόρων (εκπαιδευμένο προσωπικό, κανάλια επικοινωνίας και μέσα).
 • Κατάλληλη εκπαίδευση της ομάδας αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης και επιβεβαίωση ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι είναι ενήμεροι και σίγουροι για τους ρόλους και τις ευθύνες τους.
 • Διεξαγωγή ασκήσεων έκτακτης ανάγκης και παραγωγική αξιολόγηση και βελτίωση των διαδικασιών που ισχύουν.
 • Αξιοποίηση γνώσεων που αποκτήθηκαν από το παρελθόν; γνώση που αντλήθηκε από εκπαίδευση, ασκήσεις, καταστάσεις έκτακτης ανάγκης (που συνέβησαν στην επιχείρηση ή σε παρόμοιες εταιρίες).
 • Δημιουργία αποτελεσματικής επικοινωνίας και συνεργασίας με εξωτερικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, όταν απαιτείται.

Η Process Engineering μπορεί να σας βοηθήσει να εντοπίσετε και να αναπτύξετε τις κατάλληλες διαδικασίες σχεδιασμού έκτακτης ανάγκης για την επιχείρησή σας και να σας υποστηρίξει σε όλες τις σχετικές διαδικασίες, όπως ο σχεδιασμός, οι εκπαιδεύσεις και οι ασκήσεις έκτακτης ανάγκης.

τελευταία νέα

Improving Safety Culture

The safety culture of an organization refers to the collective attitudes, beliefs, and behaviours of its employees with regard to safety. It reflects the organization's commitment to safety and the value it places on the well-being of its employees and the community in which it operates.

A positive safety culture is characterized by open communication, shared responsibility, and a proactive approach to identifying and managing hazards.

+
Chemical Protection Strategy

A worker's chemical protection plan typically consists of several basic parts that are designed to ensure the safety and health of workers who may meet hazardous chemicals in the workplace. These parts may vary depending on the specific requirements and regulations of the workplace

+
Implementing an Occupational Health & Safety Management system according to ISO 45001
What are the benefits?

The ISO 45001 is a globally recognized standard that helps organizations ensure the health and safety of their employees, as well as provide a safe working environment.

+
Integrated Management system - ISO 9001, ISO 14001 & ISO 45001

Creating an integrated management system (IMS) that aligns with the requirements of ISO 9001 (quality management), ISO 14001 (environmental management), and ISO 45001 (occupational health and safety management) can provide a number of benefits to an organization

+
Παρουσίαση με θέμα την Ασφάλεια & Υγεία στην Ανέγερση Μεταλλικών Κατασκευών στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Η ανταλλαγή γνώσης και εμπειρίας μεταξύ του τεχνικού δυναμικού και των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της χώρας αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την άνοδο του επιπέδου Ασφάλειας & Υγείας στα τεχνικά έργα.

+
Risk Based Decision Making

Mission success is achieved by making good decisions based on a foundation of sound policies and procedures that address a project’s management and execution. Key drivers in achieving this are identifying priorities, obtaining resources, delivering the program and managing finances.

+
Benefits of Supplier Quality Audits – How to plan efficient Supplier Audits

Supplier quality audits are the process of verifying that each of your suppliers is adhering to both industry standards as set by the law and independent organizations, as well as your own company and brand standards.

Audits are widely recognized as a pertinent part of doing business.

+
Cost of quality: Why more organizations do not use it effectively

Cost of quality (COQ) is defined as a methodology that allows an organization to determine the extent to which its resources are used for activities that prevent poor quality, that appraise the quality of the organization’s products or services, and that result from internal and external failures.

+
Creating an effective safety leadership

The way you lead your team on health and safety can determine how safe your site is to work on (and the number of accidents, incidents and ill-health cases that happen) because:

+
Measuring Health & Safety Performance

'You can't manage what you can't measure' – Drucker

‘If you don’t know where you are going, chances are you will end up somewhere else’ – Yogi Berra

Measurement has been a problem in the safety field for years. Despite analyzing the standards over and over again, it has been difficult to come up with meaningful measures of safety performance.

+
Θερμική Καταπόνηση

Δείτε την καινούρια εγκύκλιο που αφορά στην πρόληψη της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων κατά το θέρος. 

+
Behavioral audits – Αξιολόγηση της κουλτούρας ασφάλειας

Η κουλτούρα ασφάλειας υπάρχει από την πρώτη κιόλας μέρα σε έναν οργανισμό. Τελικώς, η κουλτούρα ασφάλειας ενός οργανισμού είναι συνάρτηση της επίδοσης τόσο των εργαζομένων όσο και της διοίκησης.

Τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη, οι υπάλληλοι και οι επόπτες καθορίζουν και διαμορφώνουν την κουλτούρα μιας εταιρείας.

+
Επίλυση προβλημάτων επίδοσης

Γιατί οι άνθρωποι δεν κάνουν αυτό που πρέπει!

Ο αντίκτυπος των προβλημάτων επίδοσης μπορεί να είναι πολύ κρίσιμος για έναν οργανισμό.

Ο ανθρώπινος παράγοντας αποτελεί το κλειδί για αποτελέσματα επίδοσης. Οι πτυχές που επηρεάζουν την επίδοση της εργασίας μπορεί να είναι η έλλειψη εκπαίδευσης ή κινήτρων, ζητήματα συμπεριφοράς και οργάνωσης κ.λπ.

+
Διαχείριση Ασφάλειας και Περιβάλλοντος κατά τις δραστηριότητες commissioning

Το commissioning είναι ένα σύνολο δυναμικών ενεργειών που εκτελούνται σε μια εγκατάσταση με σκοπό να επαληθεύσουν ότι κάθε ένα «σύστημα ή υπο-σύστημα» κατασκευάζεται, εγκαθίσταται και δοκιμάζεται σύμφωνα με το σχεδιασμό και τα συστήματα είναι έτοιμα για εκκίνηση.

+
Εσωτερική επιθεώρηση QHSE βασισμένη στη Διαχείρισης της Διακινδύνευσης (Risk Management)

Στους αποτελεσματικούς οργανισμούς, η Διαδικασία Εσωτερικής Επιθεώρησης Ποιότητας, Υγείας & Ασφάλειας και Περιβάλλοντος (QHSE) αποτελεί κρίσιμο στοιχείο της διεργασίας βελτίωσης και ουσιαστικό στοιχείο του συνολικού συστήματος διαχείρισης.

+
Το δίλημμα ασφάλειας και παραγωγικότητας

Οι άνθρωποι που εργάζονται σε διαφορετικές επιχειρησιακές λειτουργίες, παρά το γεγονός ότι ευθυγραμμίζονται με την αναμενόμενη κοινή επιχειρησιακή επίδοση, προσπαθούν συχνά να επιτύχουν το στόχο κινούμενοι σε διαφορετικούς δρόμους.

+
Leading vs Lagging Indicators: Προοπτικές και προηγούμενα αποτελέσματα!

Οι δείκτες Leading και Lagging βοηθούν τους ηγέτες των επιχειρήσεων να κατανοήσουν τις συνθήκες και τις τάσεις των επιχειρήσεων. Είναι μετρήσεις που ενημερώνουν τους διευθυντές ότι βρίσκονται σε καλό δρόμο για την επιτυχία των οργανωτικών στόχων τους.

+
Εκπαίδευση Ασφάλειας που αποφέρει - Παγίδες προς Αποφυγή

Σύμφωνα με τα διεθνή δεδομένα αξιολόγησης της εκπαίδευσης στην εργασία, η πλειοψηφία των εργαζομένων ξεχνά ότι έχει μάθει μέσα σε 24 ώρες από την εκπαίδευση.
Τα ευρήματα του “Employee Forgetfulness Index” αποτελούν άσχημα νέα για την εργασιακή Υγεία και Ασφάλεια. 

Ποια είναι όμως η αιτία για αυτό; 

+

Καριέρα

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας:

 • Μηχανολόγος Μηχανικός, Τεχνολόγος Μηχανολόγος
 • Πολιτικός Μηχανικός, Μηχανικός Δομικών Έργων
 • Ιατρός Εργασίας
+

Πελάτες

επικοινωνία

 • Αποστολοπούλου 64, 152 31 Χαλάνδρι, Αθήνα
 • 210 6724258, 210 6724229
 • Email PROCESS
 • Untitled 1 linkedin