MENU
SAFETY
QUALITY
ENVIRONMENT

Σχεδιασμός για το απροσδόκητο

Πάντα θα προκύπτουν έκτακτα περιστατικά.

Οι επιπτώσεις τους μπορεί να έχουν μεγάλο αντίκτυπο στην υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων, την κοινότητα, την υποδομή, την κανονική λειτουργία, το περιβάλλον, την επιχειρησιακή συνέχεια κλπ.. Η ανάπτυξη σχεδίων αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης (ΣΑΚΕΑ) είναι ζωτικής σημασίας για την παροχή καθοδήγησης και την διασφάλιση των απαραίτητων πόρων, κατά τη διάρκεια της έκτακτης ανάγκης. Η ανάγκη για σχέδια αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης είναι κρίσιμη για ανθρωπιστικούς, νομικούς, ασφαλιστικούς, περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς λόγους.

Η έλλειψη σχεδίων αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης μπορεί να οδηγήσει σε γρήγορες και εξαναγκασμένες μη ενημερωμένες αποφάσεις, χάσιμο κρίσιμου χρόνου, αναποτελεσματικούς πόρους και πανικόβλητους υπαλλήλους. Αυτό είναι χάος!! Ένα πλήρες και λεπτομερές σχέδιο έκτακτης ανάγκης μπορεί να βοηθήσει στην εξάλειψη όλων αυτών των ζητημάτων.

Το Emergency Action Plan (EAP) επικεντρώνεται κυρίως στην ασφάλεια των εργαζομένων, κατά τη διάρκεια του έκτακτου περιστατικού. Οι ελάχιστες απαιτήσεις περιλαμβάνουν:

 • Διαδικασίες για την αναφορά και την επικοινωνία καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.
 • Διαδικασίες και διατάξεις για εκκένωση έκτακτης ανάγκης (διαδρομές, σήμανση, σχέδια κ.λπ.).
 • Διαδικασίες για καταμέτρηση όλων των εργαζομένων μετά την εκκένωση.

Το Emergency Response Plan (ERP) από την άλλη πλευρά, είναι ιδανικό για επιχειρήσεις που χρειάζονται ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης για διαφορετικά σενάρια έκτακτης ανάγκης. Οι στόχοι του Emergency Response Plan (ERP) πρέπει να καλύπτουν τουλάχιστον τους ακόλουθους τομείς:

 • Προσδιορισμός των σχετικών με την επιχείρηση σεναρίων έκτακτης ανάγκης και των συναφών κινδύνων για το προσωπικό, την κοινότητα, το περιβάλλον, την επιχειρησιακή συνέχεια και τη λειτουργία της επιχείρησης και την υποδομή (π.χ. καταστάσεις έκτακτης ανάγκης για την υγεία, όπως η εξάπλωση COVID-19, παραβιάσεις ασφάλειας, διαρροές επικίνδυνων υλικών κ.λπ.).
 • Δημιουργία ομάδας αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης και ανάθεση συγκεκριμένων ρόλων (κύριων και αναπληρωματικών).
 • Καθιέρωση διαδικασίας αναγνώρισης έκτακτης ανάγκης, ειδοποίησης, επικοινωνίας και ενεργοποίησης σχετικών διαδικασιών έκτακτης ανάγκης.
  Προσδιορισμός και διάθεση όλου του απαραίτητου εξοπλισμού αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης (π.χ. κυτίο πρώτων βοηθειών, εξοπλισμό διάσωσης, γεννήτριες κλπ.).
 • Καθορισμός και διασφάλιση διαθεσιμότητας πόρων (εκπαιδευμένο προσωπικό, κανάλια επικοινωνίας και μέσα).
 • Κατάλληλη εκπαίδευση της ομάδας αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης και επιβεβαίωση ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι είναι ενήμεροι και σίγουροι για τους ρόλους και τις ευθύνες τους.
 • Διεξαγωγή ασκήσεων έκτακτης ανάγκης και παραγωγική αξιολόγηση και βελτίωση των διαδικασιών που ισχύουν.
 • Αξιοποίηση γνώσεων που αποκτήθηκαν από το παρελθόν; γνώση που αντλήθηκε από εκπαίδευση, ασκήσεις, καταστάσεις έκτακτης ανάγκης (που συνέβησαν στην επιχείρηση ή σε παρόμοιες εταιρίες).
 • Δημιουργία αποτελεσματικής επικοινωνίας και συνεργασίας με εξωτερικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, όταν απαιτείται.

Η Process Engineering μπορεί να σας βοηθήσει να εντοπίσετε και να αναπτύξετε τις κατάλληλες διαδικασίες σχεδιασμού έκτακτης ανάγκης για την επιχείρησή σας και να σας υποστηρίξει σε όλες τις σχετικές διαδικασίες, όπως ο σχεδιασμός, οι εκπαιδεύσεις και οι ασκήσεις έκτακτης ανάγκης.

τελευταία νέα

Overcoming Performance Challenges: A Comprehensive Approach

Performance issues can have significant repercussions for an organization. The human factor is crucial to achieving optimal performance results, and various aspects such as lack of training, motivation, behavioral issues, and organizational problems can affect work performance.

+
Beyond Compliance: Elevating Occupational Safety Training for Enhanced Workplace Protection

In workplaces worldwide, ensuring the safety of employees is paramount. Effective occupational safety training is not just a regulatory requirement; it's an ethical obligation and a sound business practice. However, designing and implementing such training programs require careful planning and execution to achieve their intended objectives.

+
Navigating Occupational Safety: Understanding the Significance of Lagging and Leading Indicators

An effective safety management program relies on the measurement of key performance indicators (KPIs) to ensure the well-being of employees and the overall success of an organization. Two fundamental types of indicators play a pivotal role in this process: Leading indicators and Lagging indicators.

+
The invisible danger of Gas

The importance of gas detection for personal safety

Basic hazards from gases in the workplace include the risk of asphyxiation when oxygen levels are depleted, the potential for fires and explosions due to flammable gases, and the threat of chemical exposure leading to acute or chronic health issues. Additionally, toxic gases can pose immediate and long-term health risks, including respiratory problems, organ damage, and even death. Proper gas monitoring and safety measures are essential to mitigate these hazards and ensure a safe working environment.

+
Navigating the Seas of Organizational Knowledge: Balancing the Pros and Cons with ISO 9001 Insights

In the ever-evolving business landscape, organizational knowledge stands as a lighthouse guiding companies towards efficiency, innovation, and competitive advantage. However, like the ocean's tides, managing this knowledge comes with its challenges. ISO 9001, a widely recognized quality management standard, offers valuable insights into effectively harnessing and documenting organizational knowledge.

+
Confined Space Safety: Protecting Lives and Ensuring Compliance

Confined spaces are a common feature in various industries, from construction and manufacturing to agriculture and petrochemicals. These spaces can range from storage tanks and sewers to silos and underground vaults. While they serve essential purposes in these industries, they also pose significant risks to workers. It's crucial to understand and implement proper safety measures to protect lives and ensure compliance with regulations.

+
Unmasking the Resistance: Exploring the Reasons Why Workers Reject Personal Protection Equipment

Personal Protection Equipment (PPE) plays a critical role in safeguarding the health and safety of workers in various industries.

From construction sites to healthcare facilities, PPE is designed to minimize the risk of injury or illness.

+
Emergency Planning in the Workplace: Ensuring Safety and Preparedness

Emergency planning is the course of action a company takes to minimise the effects of an incident or crisis. The main objective of emergency planning is to reduce injuries, protect the community and maintain business continuity.

+
Improving Safety Culture

The safety culture of an organization refers to the collective attitudes, beliefs, and behaviours of its employees with regard to safety. It reflects the organization's commitment to safety and the value it places on the well-being of its employees and the community in which it operates.

A positive safety culture is characterized by open communication, shared responsibility, and a proactive approach to identifying and managing hazards.

+
Chemical Protection Strategy

A worker's chemical protection plan typically consists of several basic parts that are designed to ensure the safety and health of workers who may meet hazardous chemicals in the workplace. These parts may vary depending on the specific requirements and regulations of the workplace

+
Implementing an Occupational Health & Safety Management system according to ISO 45001
What are the benefits?

The ISO 45001 is a globally recognized standard that helps organizations ensure the health and safety of their employees, as well as provide a safe working environment.

+
Integrated Management system - ISO 9001, ISO 14001 & ISO 45001

Creating an integrated management system (IMS) that aligns with the requirements of ISO 9001 (quality management), ISO 14001 (environmental management), and ISO 45001 (occupational health and safety management) can provide a number of benefits to an organization

+
Risk Based Decision Making

Mission success is achieved by making good decisions based on a foundation of sound policies and procedures that address a project’s management and execution. Key drivers in achieving this are identifying priorities, obtaining resources, delivering the program and managing finances.

+
Benefits of Supplier Quality Audits – How to plan efficient Supplier Audits

Supplier quality audits are the process of verifying that each of your suppliers is adhering to both industry standards as set by the law and independent organizations, as well as your own company and brand standards.

Audits are widely recognized as a pertinent part of doing business.

+
Cost of quality: Why more organizations do not use it effectively

Cost of quality (COQ) is defined as a methodology that allows an organization to determine the extent to which its resources are used for activities that prevent poor quality, that appraise the quality of the organization’s products or services, and that result from internal and external failures.

+
Creating an effective safety leadership

The way you lead your team on health and safety can determine how safe your site is to work on (and the number of accidents, incidents and ill-health cases that happen) because:

+
Measuring Health & Safety Performance

'You can't manage what you can't measure' – Drucker

‘If you don’t know where you are going, chances are you will end up somewhere else’ – Yogi Berra

Measurement has been a problem in the safety field for years. Despite analyzing the standards over and over again, it has been difficult to come up with meaningful measures of safety performance.

+
Θερμική Καταπόνηση

Δείτε την καινούρια εγκύκλιο που αφορά στην πρόληψη της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων κατά το θέρος και την εγκύκλιο που αφορά στην πρόληψη των επιπτώσεων από την εμφάνιση υψηλών θερμοκρασιών και καύσωνα.

+
Διαχείριση Ασφάλειας και Περιβάλλοντος κατά τις δραστηριότητες commissioning

Το commissioning είναι ένα σύνολο δυναμικών ενεργειών που εκτελούνται σε μια εγκατάσταση με σκοπό να επαληθεύσουν ότι κάθε ένα «σύστημα ή υπο-σύστημα» κατασκευάζεται, εγκαθίσταται και δοκιμάζεται σύμφωνα με το σχεδιασμό και τα συστήματα είναι έτοιμα για εκκίνηση.

+
Εσωτερική επιθεώρηση QHSE βασισμένη στη Διαχείρισης της Διακινδύνευσης (Risk Management)

Στους αποτελεσματικούς οργανισμούς, η Διαδικασία Εσωτερικής Επιθεώρησης Ποιότητας, Υγείας & Ασφάλειας και Περιβάλλοντος (QHSE) αποτελεί κρίσιμο στοιχείο της διεργασίας βελτίωσης και ουσιαστικό στοιχείο του συνολικού συστήματος διαχείρισης.

+
Assessing the Health of Your Corporate Safety Culture

Evaluating an organization's safety culture is crucial for ensuring the elimination of occupational hazards and the reduction of accidents and ill health. A healthy safety culture is characterized by several key attributes:

+
Leading vs Lagging Indicators: Προοπτικές και προηγούμενα αποτελέσματα!

Οι δείκτες Leading και Lagging βοηθούν τους ηγέτες των επιχειρήσεων να κατανοήσουν τις συνθήκες και τις τάσεις των επιχειρήσεων. Είναι μετρήσεις που ενημερώνουν τους διευθυντές ότι βρίσκονται σε καλό δρόμο για την επιτυχία των οργανωτικών στόχων τους.

+
Εκπαίδευση Ασφάλειας που αποφέρει - Παγίδες προς Αποφυγή

Σύμφωνα με τα διεθνή δεδομένα αξιολόγησης της εκπαίδευσης στην εργασία, η πλειοψηφία των εργαζομένων ξεχνά ότι έχει μάθει μέσα σε 24 ώρες από την εκπαίδευση.
Τα ευρήματα του “Employee Forgetfulness Index” αποτελούν άσχημα νέα για την εργασιακή Υγεία και Ασφάλεια. 

Ποια είναι όμως η αιτία για αυτό; 

+
Κουλτούρα Υγείας & Ασφάλειας – Η σημασία της Συμμετοχής

Η εξασφάλιση ασφαλών συνθηκών εργασίας αποτελεί προτεραιότητα για τη μεγαλύτερη μερίδα των σύγχρονων επιχειρήσεων.

Σε πολλές περιπτώσεις όμως, παρότι αυτές δαπανούν σημαντικούς πόρους προς την κατεύθυνση αυτή, τα αποτελέσματα δεν είναι τα αναμενόμενα.

+

Καριέρα

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας:

 • Μηχανολόγος Μηχανικός, Τεχνολόγος Μηχανολόγος
 • Πολιτικός Μηχανικός, Μηχανικός Δομικών Έργων
 • Ιατρός Εργασίας
+

Πελάτες

επικοινωνία

 • Αποστολοπούλου 64, 152 31 Χαλάνδρι, Αθήνα
 • 210 6724258, 210 6724229
 • Email PROCESS
 • Untitled 1 linkedin