MENU
SAFETY
QUALITY
ENVIRONMENT

Τα Συστήματα Διαχείρισης Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης ακολουθουν τα πρότυπα SA 8000:2014 και ISO 26000:2010.

TI EINAI TΑ ΠΡΟΤΥΠΑ SA 8000:2014 ΚΑΙ ISO 26000:2010

Το SA 8000 είναι Διεθνές Πρότυπο και θέτει τις προδιαγραφές για τη βελτίωση των εργασιακών συνθηκών και τη διασφάλιση των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Είναι ένα πρότυπο σύστημα διαχείρισης και η πιστοποίησή του είναι σύμφωνη με τα διεθνή πρότυπα ISO. Βασίζεται στις αρχές των διεθνών κανόνων για τα ανθρώπινα δικαιώματα όπως περιγράφονται στις συμβάσεις της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού και την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου .

Το ISO 26000 αποτελεί ένα πρότυπο με διεθνείς οδηγίες για την κοινωνική υπευθυνότητα (Social Responsibility). To πρότυπο αυτό εκδόθηκε από τον Διεθνή Οργανισμό ISO το Νοέμβριο του 2010. Το ISO 26000 είναι η πρώτη, σε διεθνές επίπεδο, προσπάθεια συλλογής αντιλήψεων για την κοινωνική υπευθυνότητα από όλο τον κόσμο και την εφαρμογή της από όλους τους τύπους των οργανώσεων σε όποιο μέρος και αν βρίσκονται.

ΔΟΜΗ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Βασικό δομικό στοιχείο του προτύπου ISO 26000:2010 είναι οι επτά θεμελιώδεις αρχές της κοινωνικής ευθύνης που αναφέρονται σε θέματα λογοδοσίας, διαύγειας και ηθικής, σεβασμού συμφερόντων, δικαιωμάτων, νόμων και κανόνων. Πιο συγκεκριμένα οι αρχές αυτές προβλέπουν:

 • Λογοδοσία: Η αρχή προβλέπει ότι η εταιρία λογοδοτεί τόσο για τις επιπτώσεις που έχουν οι αποφάσεις και δραστηριότητες της όσο και για τις ενέργειές της που περιορίζουν τις πιθανές αρνητικές συνέπειες
 • Διαύγεια: Η εταιρία δημοσιοποιεί με σαφήνεια, ακρίβεια, πληρότητα και επαρκώς αιτιολογημένα, την πολιτική, τις αποφάσεις και τις δραστηριότητες για τις οποίες είναι υπεύθυνη, καθώς και τις επιπτώσεις στην κοινωνία και στο περιβάλλον.
 • Ηθική: Η συμπεριφορά της εταιρίας βασίζεται στις αξίες της τιμιότητας, της ισότητας και της ακεραιότητας, με αναφορά στους ανθρώπους, στα ζώα και στο περιβάλλον.
 • Σεβασμός στα συμφέροντα των ενδιαφερομένων μερών: Η αρχή αναφέρεται σε δικαιώματα, συμφέροντα και απαιτήσεις ιδιοκτητών, μετόχων, εργαζομένων, πελατών, εταίρων, κοινωνίας, πολιτείας, δημοσίων οργανισμών, αρχών και υπηρεσιών.
 • Σεβασμός στους νόμους: Η εταιρία συμμορφώνεται με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς.
 • Σεβασμός στους διεθνείς κανόνες συμπεριφοράς: Η εταιρία σέβεται τους διεθνείς κανόνες συμπεριφοράς και αποφεύγει να γίνει συνένοχος σε δραστηριότητες άλλου οργανισμού που δεν είναι σύμφωνες με αυτούς.
 • Σεβασμός στα ανθρώπινα δικαιώματα: Η εταιρία σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα και αναγνωρίζει τόσο τη σημασία τους όσο και την καθολικότητα τους. Όπου είναι δυνατό, προωθεί τους κανόνες του Παγκόσμιου Χάρτη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Το Σύστημα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που βασίζεται επίσης και στις αρχές του προτύπου SA 8000:2014, τεκμηριώνει την πολιτική της επιχείρησης, σύμφωνα με την οποία η τελευταία δεσμεύεται στην διαρκή εφαρμογή και βελτίωση των βασικών αρχών της εταιρικής κοινωνικής υπευθυνότητας, όσον αφορά τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα στους χώρους εργασίας.

Οι βασικές αρχές, βάσει των οποίων οικοδομείται ένα Σύστημα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης κατά SA 8000:2014, είναι οι ακόλουθες:

 • Παιδική Εργασία: Η εταιρία διασφαλίζει πως δεν θα απασχοληθούν παιδιά στις εργασίες της.
 • Υποχρεωτική Εργασία: Η εταιρία πρέπει να αποφεύγει την επιβολή εργασιών προς τους εργαζομένους της.
 • Υγεία και Ασφάλεια: Η εταιρία πρέπει να διασφαλίζει τις κατάλληλες συνθήκες υγείας και ασφάλειας για όλο το φάσμα των εργασιών της.
 • Διακρίσεις: Επιβάλλεται η αποφυγή διακρίσεων σε βάρος εργαζομένων από τα ιεραρχικά κλιμάκια της επιχείρησης.
 • Πειθαρχικές πρακτικές: Πρέπει να αποφεύγεται, στον μέγιστο βαθμό, η χρήση πειθαρχικών πρακτικών, όπως η επιβολή ποινών, η ψυχολογική πίεση, αλλά και η λεκτική βία.
 • Ώρες εργασίας: Οι ώρες εργασίας επιβάλλεται να ακολουθούν τις εργασιακές απαιτήσεις, αλλά να μην παραβιάζουν την κείμενη νομοθεσία
 • Αμοιβές: Η εταιρία πρέπει να προσπαθεί ώστε οι αμοιβές των εργαζομένων, εκτός από την τήρηση της νομοθεσίας, να καλύπτουν τις ανάγκες των ιδίων και των οικογενειών τους.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Τα οφέλη μιας εταιρίας από την εφαρμογή ενός Συστήματος Διαχείρισης Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης είναι τα εξής:

 • Η επιβεβαίωση της λειτουργίας της εταιρίας με κανόνες διαφάνειας.
 • Η επιβεβαίωση ότι η εταιρία συμβαδίζει με τα πρότυπα διοίκησης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού.
 • Η επιβεβαίωση της διάθεσης ανθρώπινων πόρων και υλικοτεχνικής υποδομής.
 • Η δυνατότητα παροχής ευκαιριών βελτίωσης.
 • Η ενίσχυση της δέσμευσης της εταιρίας στην Εταιρική Υπευθυνότητα.
 • Η ενίσχυση της εμπιστοσύνης των ενδιαφερόμενων μερών (πελάτες, επενδυτές, προσωπικό) στις επιδόσεις και δεσμεύσεις της εταιρίας.

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΤΗΝ PROCESS ENGINEERING

Η Process Engineering διαθέτει στελέχη με ειδίκευση και εμπειρία στην ανάπτυξη Συστημάτων Διαχείρισης Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης σε διάφορους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας (βιομηχανία, τεχνικά έργα, υπηρεσίες, εμπόριο, κ.λπ.).

Η ανάπτυξη των Συστημάτων Διαχείρισης Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης πραγματοποιείται προσαρμοσμένα στις ανάγκες της κάθε επιχείρησης με γνώμονα την επίτευξη υψηλών επιδόσεων με το μικρότερο δυνατό κόστος.

Πελάτες

επικοινωνία

 • Αποστολοπούλου 64, 152 31 Χαλάνδρι, Αθήνα
 • 210 6724258, 210 6724229
 • Email PROCESS
 • Untitled 1 linkedin