MENU
SAFETY
QUALITY
ENVIRONMENT

Κάθε είδους δραστηριότητα και εργασία εγκυμονεί κινδύνους έκθεσης ή πιθανής έκθεσης των εργαζομένων και εκπομπής ή πιθανής εκπομπής στο Περιβάλλον, επικίνδυνων Φυσικών ή Χημικών παραγόντων.

Όσον αφορά την έκθεση ή πιθανή έκθεση εργαζομένων, σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία (Ν.3850/2010) κάθε εργοδότης οφείλει να παίρνει τα κατάλληλα μέτρα ώστε να αποφεύγεται ή να ελαχιστοποιείται η έκθεση των εργαζομένων σε παράγοντες, όσο είναι πρακτικά δυνατόν. Σε κάθε περίπτωση το επίπεδο έκθεσης πρέπει να είναι κατώτερο από εκείνο που ορίζουν οι οριακές τιμές έκθεσης.

Ενδεικτικά, χημικοί παράγοντες είναι χημικές ουσίες σε μορφή σκόνης, σωματιδίων, ινών, ατμών, αερίων κ.λπ., και φυσικοί παράγοντες είναι ο θόρυβος, φωτισμός, θερμοκρασία, υγρασία, ταχύτητα κίνησης αέρα / αερισμός, θερμική καταπόνηση. Οι μετρήσεις αυτές αποσκοπούν στον έλεγχο τήρησης των νομοθετικά καθοριζομένων Οριακών Τιμών Έκθεσης, των προτεινόμενων ορίων ή και των διεθνώς προτεινόμενων τιμών - καλών πρακτικών για κάθε παράγοντα του εργασιακού περιβάλλοντος.

Οι παράγοντες αυτοί μπορεί να επηρεάσουν την υγεία ή ακόμη και την σωματική ακεραιότητα του εργαζόμενου.

Οι μετρήσεις φυσικών και χημικών παραγόντων στο εργασιακό περιβάλλον αποτελούν σημαντικό κριτήριο για την λήψη μέτρων πρόληψης ή/ και αντιμετώπισης των κινδύνων που δημιουργούνται.

Στα πλαίσια της ολοκληρωμένης περιβαλλοντικής διαχείρισης κάθε δραστηριότητα θα πρέπει να έχει αναπτύξει ένα μηχανισμό εντοπισμού πηγών περιβαλλοντικής επιβάρυνσης σχετιζόμενων άμεσα ή έμμεσα με τη δραστηριότητα (σκόνη, αέριοι ρύποι, θόρυβος, κ.λπ.), αξιολόγησης των πηγών, λήψης διορθωτικών μέτρων και αξιολόγησης της αποδοτικότητας των μέτρων. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ενεργοποίηση του μηχανισμού αυτού, είναι η εφαρμογή προγραμμάτων μετρήσεων περιβαλλοντικών παραμέτρων και η τήρηση σχετικών αρχείων.

Οι μετρήσεις αυτές αποσκοπούν στον έλεγχο τήρησης των νομοθετικά καθοριζομένων Επιτρεπόμενων Ορίων Εκπομπής, των προτεινόμενων ορίων ή και των διεθνώς προτεινόμενων τιμών - καλών πρακτικών για κάθε παράγοντα που επιβαρύνει το περιβάλλον.

Η Process Engineering διαθέτει μηχανικούς με σημαντική εμπειρία στην διενέργεια Εργασιακών αλλά και Περιβαλλοντικών Μετρήσεων φυσικών και χημικών παραγόντων.

Η διενέργεια των μετρήσεων και η σύνταξη αναφοράς αποτελεσμάτων πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό ακολουθώντας μεθόδους που είτε καθορίζονται από την Ελληνική Νομοθεσία είτε είναι διεθνώς χρησιμοποιούμενες και αναγνωρισμένες.

Η εταιρεία διαθέτει σύγχρονο εξοπλισμό μετρήσεων Φυσικών και Χημικών παραγόντων που πληροί τις τελευταίες απαιτήσεις και Ευρωπαϊκά / Διεθνή Πρότυπα.

τελευταία νέα

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα "Ασφαλής ανέγερση, χρήση και αποξήλωση ικριώματος"

Η Process Engineering σχεδιάζει και υλοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις και τις ανάγκες της δικής σας επιχείρησης. Δείτε το έντυπο για την εκπαίδευση  "Ασφαλής ανέγερση, χρήση και αποξήλωση ικριώματος"

+
Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα "Περιορισμένοι Χώροι"

Η Process Engineering σχεδιάζει και υλοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις και τις ανάγκες της δικής σας επιχείρησης. Δείτε το έντυπο για την εκπαίδευση στους "Περιορισμένους χώρους"

 

+
Νέο πρότυπο ISO 45001 - Ασφάλεια και Υγεία στην εργασία

Το νέο πρότυπο για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία δημοσιεύτηκε, με στόχο να βοηθήσει τις επιχειρήσεις, ανεξαρτήτου μεγέθους, να διαχειριστούν αποτελεσματικά την Ασφάλεια και Υγεία και να μειώσουν τα ατυχήματα και τις ασθένειες που σχετίζονται με την εργασία. Εκμεταλλευτείτε την ευκαιρία να μεταμορφώσετε την εταιρία σας και να παρέχετε ένα πραγματικά ασφαλές και υγιές περιβάλλον εργασίας.
Δείτε τις διαφορές με το υπάρχον OHSAS 18001, στην παρουσίασή μας, εδώ

 

+
Διεθνές Βραβείο Ασφάλειας & Υγείας για την κατασκευή του Πολιτιστικού Κέντρου Σταύρος Νιάρχος

Συνεχίζοντας την εξέλιξη των υπηρεσιών μας αναλάβαμε την υποστήριξη της ΤΕΡΝΑ Α.Ε. στην συμμετοχή της στον Διεθνή Διαγωνισμό για την Ασφάλεια & Υγεία που διοργανώνει το Βρετανικό Συμβούλιο Ασφάλειας (British Safety Council).

+
Κατασκευή Ατμοηλεκτρικού Σταθμού Πτολεμαΐδας 5

Η λιγνιτική μονάδα της Πτολεμαΐδας 5 αποτελεί τη μεγαλύτερη βιομηχανική επενδύση που υλοποιείται αυτή την περίοδο στην Ελλάδα. Με συνολική προβλεπόμενη ισχύ στα 660 MW και θερμική ισχύ 140 MW για την τηλεθέρμανση της Πτολεμαΐδας, η νέα μονάδα θα αντικαταστήσει με τη λειτουργία της ισόποση ισχύ από παλαιές μονάδες.

+
Σύστημα ΑΥΕ (OHSAS 18001) - Πολιτιστικό Κέντρο Σταύρος Νιάρχος

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το έργο ανάπτυξης και εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης ΑΥΕ κατά το πρότυπο OHSAS 18001 στην κατασκευή του Πολιτιστικού Κέντρου «Σταύρος Νιάρχος» στο Φάληρο από την Process Engineering.

+
Έκδοση προτύπου ISO 9001:2015 - Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας

Εκδόθηκε από τον Διεθνή Οργανισμό Τυποποίηση (ISO- International Organization for Standardization) η αναθεωρημένη έκδοση του προτύπου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015.

+
Έκδοση προτύπου ISO 14001:2015 - Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

Εκδόθηκε από τον Διεθνή Οργανισμό Τυποποίηση (ISO- International Organization for Standardization) η αναθεωρημένη έκδοση του προτύπου Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001:2015.

+
Ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης ΑΥΕ (OΗSAS 18001) στην PETROGAZ

Η Process Engineering Ltd  συνεχίζοντας την δυναμική της πορεία στον κλάδο της Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (ΑΥΕ) ολοκλήρωσε το έργο ανάπτυξης και εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης ΑΥΕ στην PETROGAZ το οποίο πιστοποιήθηκε από διαπιστευμένο φορέα.

+
ATEX-Εκρήξεις Σκόνης-'Ενας "Κρυφός" Κίνδυνος

Ένας από τους σημαντικότερους κινδύνους που εμφανίζεται στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις που διαχειρίζονται 'καύσιμα' στερεά υλικά είναι αυτός της έκρηξης σκόνης. Όλα τα καύσιμα υλικά όταν βρεθούν σε λεπτόκοκκη μορφή και διαχυθούν στην ατμόσφαιρα σε συγκεκριμένες συνθήκες κάτω από την επίδραση πηγής ανάφλεξης είναι δυνατόν να αναφλεγούν προκαλώντας πυρκαγιά ή έκρηξη.

+
Πρότυπο ISO 39001:2012- Σύστημα Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας

Το πρότυπο ISO 39001:2012 που εκδόθηκε από τον Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης καθορίζει τις απαιτήσεις για την ανάπτυξη, εφαρμογή και πιστοποίηση ενός Συστήματος Διαχείρισης της Οδικής Ασφάλειας (Road Traffic Safety). Το πρότυπο ISO 39001 απευθύνεται σε όλες εκείνες τις εταιρίες οι οποίες διαχειρίζονται στόλο οχημάτων (κάθε κατηγορίας) για την καθημερινή τους λειτουργία, ενώ αφορά και διαχειριστές οδικών δικτύων.

+

Καριέρα

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας:

  • Μηχανολόγος Μηχανικός, Τεχνολόγος Μηχανολόγος
  • Πολιτικός Μηχανικός, Μηχανικός Δομικών Έργων
  • Ιατρός Εργασίας
+

Πελάτες

επικοινωνία

  • Λευκάδος 11, 152 31 Χαλάνδρι, Αθήνα
  • 210 6724258, 210 6724229
  • 210 6724222
  • Email PROCESS
  • Untitled 1 linkedin