MENU
SAFETY
QUALITY
ENVIRONMENT

Σύμφωνα με τα διεθνή δεδομένα αξιολόγησης της εκπαίδευσης στην εργασία, η πλειοψηφία των εργαζομένων ξεχνά ότι έχει μάθει μέσα σε 24 ώρες από την εκπαίδευση.
Τα ευρήματα του “Employee Forgetfulness Index” αποτελούν άσχημα νέα για την εργασιακή Υγεία και Ασφάλεια.

 

Ποια είναι όμως η αιτία για αυτό;

 

 • Οι εκπαιδευτές δεν μπορούν να προσελκύσουν το κοινό. Οι εκπαιδευτές δεν δημιουργούν «επαφή» με τους εργαζομένους με αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι να αδιαφορούν για την εκπαίδευση.
 • Οι εργαζόμενοι δεν μπορούν να αποσυνδεθούν πλήρως από την εργασία κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης. Είτε η εκπαίδευση υλοποιείται σε ένα χώρο εργασίας είτε κάπου αλλού, οι προϊστάμενοι των εργαζόμενων θα πρέπει να ξεκαθαρίζουν στους συμμετέχοντες ότι κατά τη διάρκεια της καθορισμένης περιόδου εκπαίδευσης, η μάθηση είναι η προτεραιότητα.
 • Οι συμμετέχοντες στην εκπαίδευση δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση στον εξοπλισμό που χρειάζονται για να μάθουν. Εάν, για παράδειγμα, οι εργαζόμενοι μαθαίνουν για μια μεθοδολογία ασφαλούς εργασίας σε ένα ικρίωμα θα είναι χρήσιμο για τη συγκεκριμένη εκπαίδευση να είναι διαθέσιμος ο συγκεκριμένος εξοπλισμός.
 • Η κουλτούρα της εταιρείας δεν προωθεί την αλλαγή και τη βελτίωση. Ένα κοινό μότο που ακούγεται συχνά από τους εκπαιδευόμενους είναι «καταλαβαίνω τι είπατε, αλλά ποτέ δεν θα λειτουργήσει στο περιβάλλον μας, γιατί τίποτα δεν αλλάζει».
 • Οι εκπαιδεύσεις δεν προσαρμόζονται ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των εργαζομένων. Αν σκοπός της εκπαίδευσης είναι οι εργαζόμενοι να ξεφεύγουν από τη ρουτίνα και να προσπαθήσουν να βελτιωθούν, θα πρέπει το υλικό εκπαίδευσης να ανταποκρίνεται στις πραγματικές τους ανάγκες.
Η Process Engineering αναπτύσσει εκπαιδευτικά προγράμματα προσαρμοσμένα στις πραγματικές ανάγκες της κάθε εργασίας. Ο σχεδιασμός και η εκτέλεση της εκπαίδευσης περιλαμβάνει:
 • Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών αναγκών (ανασκόπηση των απαιτήσεων της εργασίας, συνεντεύξεις με τους επιβλέποντες και τους εργαζόμενους).
 • Χρήση των κατάλληλων εργαλείων εργασίας (π.χ. on the job training ).
 • Προετοιμασία εκπαιδευτικού υλικού χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα εργαλεία επικοινωνίας (διαφάνειες, power point, βίντεο, case studies, ερωτηματολόγια κ.λπ.)
Οι εκπαιδευτές μας είναι έμπειρα στελέχη με υψηλό βαθμό γνώσης, εξειδίκευσης και δεξιότητες μεταδοτικότητας.

Τα βασικά εκπαιδευτικά προγράμματα που παρέχουμε για την Υγεία & Ασφάλεια είναι:
 • Διαχείριση Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα (OHSAS 18001, ISO 45001).
 • Ειδικά θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία:
  • Ασφάλεια στα τεχνικά έργα.
  • Ασφαλής ανέγερση, χρήση και αποξήλωση ικριώματος.
  • Εργασία σε περιορισμένους χώρους (confined spaces).
  • Συστήματα αδειών εργασίας (permit to work systems).
  • Διαδικασίες Lockout-Tagout.
  • Εκρηκτικές ατμόσφαιρες - Οδηγίες ΑΤΕΧ.
  • Μετρήσεις φυσικών και χημικών παραγόντων εργασιακού περιβάλλοντος.
  • Εργασία σε ύψος.
  • Χημικές ουσίες.
  • Μέσα Ατομικής Προστασίας.
  • Πυρασφάλεια - Πυροπροστασία.
  • Σχέδια Αντιμετώπισης Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το τμήμα εκπαίδευσης της Process Engineering.

30/10/2019

τελευταία νέα

Εσωτερική επιθεώρηση QHSE βασισμένη στη Διαχείρισης της Διακινδύνευσης (Risk Management)

Στους αποτελεσματικούς οργανισμούς, η Διαδικασία Εσωτερικής Επιθεώρησης Ποιότητας, Υγείας & Ασφάλειας και Περιβάλλοντος (QHSE) αποτελεί κρίσιμο στοιχείο της διεργασίας βελτίωσης και ουσιαστικό στοιχείο του συνολικού συστήματος διαχείρισης.

+
Η Process Engineering ολοκλήρωσε επιτυχώς τη διαδικασία επαναπιστοποίησης του ενοποιημένου Συστήματος Διαχείρισης που εφαρμόζει

Η Process Engineering ολοκλήρωσε επιτυχώς τη διαδικασία επαναπιστοποίησης του ενοποιημένου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, Υγείας-Ασφάλειας και Περιβάλλοντος που εφαρμόζει, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001:2015, ISO 45001:2018 και ISO 14001:2015 αντίστοιχα.

+
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ COVID-19

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Κοινή Υπουργική Απόφαση για τα ειδικά πρωτόκολλα υγειονομικού περιεχομένου βάσει των οποίων λειτουργούν οι τουριστικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο της λήψης μέτρων έναντι του κορωνοϊού COVID-19.

+
Ορθή Βιομηχανική Πρακτική στις Επιχειρήσεις Τροφίμων (Good Manufacturing Practice-GMP) - Ανάλυση Κινδύνων και Κρίσιμων Σημείων Ελέγχου (HACCP) ως εργαλείο πρόληψης κατά του Covid-19

Παρότι η EFSA (Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων), ο WHO (Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας), ο FDA (Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ) και τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC-ΗΠΑ) δηλώνουν ότι

+
Διαχείριση Ασφάλειας Υπεργολάβων σε Τεχνικά Έργα

Ένας κρίσιμος παράγοντας για την αποτελεσματική διεξαγωγή ενός έργου

Τα τεχνικά έργα αποτελούν έναν κλάδο όπου οι κίνδυνοι για την ασφάλεια & υγεία είναι ιδιαίτερα υψηλοί. Το γεγονός αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στη φύση των εργασιών που εκτελούνται αλλά και σε δυσκολίες συντονισμού μεταξύ των εμπλεκόμενων παραγόντων (εργολάβων, υπεργολάβων, μεταφορέων, αυτοαπασχολούμενων, εργαζόμενων κλπ.).

+
Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης στην PETROGAZ

Η Process Engineering, συνεχίζοντας την δυναμική της πορεία στον κλάδο της Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, είναι περήφανη για την υποστήριξή της στο έργο ανάπτυξης, εφαρμογής και πιστοποίησης του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης στην PETROGAZ.

Η πιστοποίηση του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ολοκληρώθηκε με επιτυχία από διεθνή διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης.

+
Διαχείριση της Ασφάλειας των εργολάβων συντήρησης εγκαταστάσεων (Facility Maintenance)

Μη βασικές επιχειρηματικές λειτουργίες, όπως η διορθωτική και η προληπτική συντήρηση, συνήθως αναθέτονται σε εξωτερικούς συνεργάτες.

+
ISO 22000:2018 Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων – Απαιτήσεις για κάθε οργανισμό στην τροφική αλυσίδα

Το ISO 22000:2018 καθορίζει τις απαιτήσεις για ένα σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων (FSMS). Καθορίζει τι πρέπει να κάνει ένας οργανισμός για να αποδείξει την ικανότητά του να ελέγχει τους κινδύνους για την ασφάλεια των τροφίμων, προκειμένου να διασφαλίσει ότι τα τρόφιμα είναι ασφαλή.

+
Βελτίωση της αποδοτικότητας του Συστήματος Διαχείρισής σας

Κατά τη διάρκεια των προηγούμενων δεκαετιών, οι στόχοι των Συστημάτων Διαχείρισης (Ποιότητας, Ασφάλειας & Υγείας και Περιβάλλοντος) ήταν να βοηθήσουν τους οργανισμούς να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις των πελατών, να οργανώσουν τις διεργασίες, να επιτρέψουν τη συνεχήβελτίωση και κυρίως να είναι σε θέση να ανταγωνιστούν στην αγορά.

Στο σημερινό επιχειρηματικό περιβάλλον, οι στόχοι έχουν γίνει πιο περίπλοκοι και με ποικίλους τρόπους προκαλούν σύγχυση.

+
Εκπαίδευση Ασφάλειας που αποφέρει - Παγίδες προς Αποφυγή

Σύμφωνα με τα διεθνή δεδομένα αξιολόγησης της εκπαίδευσης στην εργασία, η πλειοψηφία των εργαζομένων ξεχνά ότι έχει μάθει μέσα σε 24 ώρες από την εκπαίδευση.
Τα ευρήματα του “Employee Forgetfulness Index” αποτελούν άσχημα νέα για την εργασιακή Υγεία και Ασφάλεια.

 

+
Ανάπτυξη Integrated Management System στη ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε.

Η Παραχωρησιούχος ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε., κοινοπραξία των ομίλων VINCI CONCESSIONS, ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. και ΑΒΑΞ Α.Ε. μελέτησε, κατασκεύασε, λειτουργεί και συντηρεί τη Γέφυρα Ρίο – Αντίρριο, «Χαρίλαος Τρικούπης». Ένα έργο εμβληματικό για την Ελλάδα αλλά και ένα πραγματικό επίτευγμα της σύγχρονης μηχανικής.

+
Κατασκευή Ατμοηλεκτρικού Σταθμού Πτολεμαΐδας 5

Η λιγνιτική μονάδα της Πτολεμαΐδας 5 αποτελεί τη μεγαλύτερη βιομηχανική επενδύση που υλοποιείται αυτή την περίοδο στην Ελλάδα. Με συνολική προβλεπόμενη ισχύ στα 660 MW και θερμική ισχύ 140 MW για την τηλεθέρμανση της Πτολεμαΐδας, η νέα μονάδα θα αντικαταστήσει με τη λειτουργία της ισόποση ισχύ από παλαιές μονάδες.

+

Καριέρα

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας:

 • Μηχανολόγος Μηχανικός, Τεχνολόγος Μηχανολόγος
 • Πολιτικός Μηχανικός, Μηχανικός Δομικών Έργων
 • Ιατρός Εργασίας
+

Πελάτες

επικοινωνία

 • Λευκάδος 11, 152 31 Χαλάνδρι, Αθήνα
 • 210 6724258, 210 6724229
 • 210 6724222
 • Email PROCESS
 • Untitled 1 linkedin