MENU
SAFETY
QUALITY
ENVIRONMENT

SAFETY

QUALITY

ENVIRONMENT

Πώς να δημιουργήσετε ένα αποτελεσματικό πρόγραμμα εκπαίδευσης!

Αποτελεσματική εκπαίδευση είναι ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που παρέχει χρήσιμες πληροφορίες και δεξιότητες στους συμμετέχοντες καθώς και την αυτοπεποίθηση να τις εφαρμόσουν στην εργασία τους.

Ωστόσο, πολύ συχνά τα εκπαιδευτικά προγράμματα δεν επιτυγχάνουν τον στόχο τους. Οι πιο συχνές αιτίες είναι:

 • Η εκπαίδευση δεν προσαρμόζεται για να ικανοποιεί τις ανάγκες των εργαζομένων και των εταιριών.
 • Οι εκπαιδευτές δεν μπορούν να προσελκύσουν τους εκπαιδευόμενους.
 • Οι εργαζόμενοι δεν μπορούν να αποσυνδεθούν πλήρως από την εργασία κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης.
 • Το εκπαιδευτικό υλικό και τα μέσα εκπαίδευσης είναι φτωχά ή αναποτελεσματικά.
 • Η αλληλεπίδραση μεταξύ των εκπαιδευτών και των εκπαιδευόμενων είναι περιορισμένη.
 • Η εταιρική κουλτούρα δεν ευνοεί την αλλαγή ή δεν στοχεύει στην αριστεία.

Τα βασικά βήματα για τη δημιουργία ενός αποτελεσματικού προγράμματος εκπαίδευσης είναι:

1. Προγραμματισμός:
 • Εξέταση ζητημάτων απόδοσης/εντοπισμός κενών στις δεξιότητες.
 • Αξιολόγηση δεδομένων: KPI, αποτελέσματα από εσωτερικές και εξωτερικές επιθεωρήσεις, συμβάντα, μη συμμορφώσεις, αλλαγές στο προσωπικό, αλλαγές στις διαδικασίες κ.λπ.
 • Αξιολόγηση προσδοκιών των ενδιαφερομένων.
 • Επιλογή κατάλληλου κοινού.
 • Καθορισμός στόχων για την εκπαίδευση και καθορισμός δεικτών μετά την εκπαίδευση, που πρέπει να μετρηθούν.
2. Προετοιμασία εκπαιδευτικών εργαλείων και περιεχομένου:
 • Συγκέντρωση πληροφοριών (από άτομα, βιβλία, πρότυπα, διαδικασίες/ βίντεο περιγραφής εργασίας κ.λπ.).
 • Επιλογή μεθόδου εκπαίδευσης.
 • Καθορισμός οπτικοακουστικών βοηθημάτων.
 • Καθορισμός υλικοτεχνικής υποδομής.
 • Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού (ppt, βίντεο, μελέτες περιπτώσεων, φυλλάδια κ.λπ.).
 • Επιλογή από ένα μείγμα εκπαιδευτικών μέσων (brainstorming, εκπαίδευση κατά την εργασία, ερωτήσεις και απαντήσεις κ.λπ.)
 • Οργάνωση της διάρκειας κάθε μέρους της εκπαίδευσης και κατάλληλων διαλειμμάτων.
3. Παρουσίαση εκπαίδευσης:
 • Ανάθεση της εκπαίδευσης σε έναν «κατάλληλο» παρουσιαστή.
 • Βελτίωση της αποτελεσματικής επικοινωνίας και εμπλοκής των εκπαιδευομένων.
4. Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της εκπαίδευσης:
 • Αξιολόγηση case studies, συμπλήρωση ερωτηματολογίων κ.λπ.
 • Χρήση εργαλείων αξιολόγησης εκπαίδευσης (έντυπα κ.λπ.).
 • Εφαρμογή αξιολόγησης μετά την εκπαίδευση - Μέτρηση αποτελεσμάτων (μέτρηση της βελτίωσης των δεξιοτήτων, αλλαγών συμπεριφοράς, αξιολόγηση του αντίκτυπου στη λειτουργία της εταιρίας κ.λπ.).
 • Αναφορά των αποτελεσμάτων στη διοίκηση και εξέταση ευκαιριών βελτίωσης.

H Process Engineering αναπτύσσει προσαρμοσμένα εκπαιδευτικά προγράμματα. Τα κύρια προγράμματα εκπαίδευσης που παρέχουμε είναι:

 • Διαχείρισης της ποιότητας.
 • Περιβαλλοντική διαχείριση.
 • Διαχείριση ασφάλειας και υγείας στην εργασία.
 • Ειδικά θέματα ασφάλειας και υγείας, όπως:
  • Ασφάλεια στον κατασκευαστικό κλάδο.
  • Εργασία σε Περιορισμένες Περιοχές.
  • Συστήματα Άδειας Εργασίας.
  • Συστήματα Lockout-Tagout.
  • Εκρηκτικές ατμόσφαιρες – ATEX.
  • Εργασία σε ύψος.
  • Ασφαλής ανέγερση, χρήση και αποσυναρμολόγηση ικριωμάτων.
  • Χημικές ουσίες.
  • Μέσα Ατομικής Προστασίας.
  • Πρώτες βοήθειες.
  • Πυρασφάλεια.
  • Έκτακτη ανάγκη.

τελευταία νέα

Chemical Protection Strategy

A worker's chemical protection plan typically consists of several basic parts that are designed to ensure the safety and health of workers who may meet hazardous chemicals in the workplace. These parts may vary depending on the specific requirements and regulations of the workplace

+
Implementing an Occupational Health & Safety Management system according to ISO 45001
What are the benefits?

The ISO 45001 is a globally recognized standard that helps organizations ensure the health and safety of their employees, as well as provide a safe working environment.

+
Integrated Management system - ISO 9001, ISO 14001 & ISO 45001

Creating an integrated management system (IMS) that aligns with the requirements of ISO 9001 (quality management), ISO 14001 (environmental management), and ISO 45001 (occupational health and safety management) can provide a number of benefits to an organization

+
Παρουσίαση με θέμα την Ασφάλεια & Υγεία στην Ανέγερση Μεταλλικών Κατασκευών στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Η ανταλλαγή γνώσης και εμπειρίας μεταξύ του τεχνικού δυναμικού και των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της χώρας αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την άνοδο του επιπέδου Ασφάλειας & Υγείας στα τεχνικά έργα.

+
Risk Based Decision Making

Mission success is achieved by making good decisions based on a foundation of sound policies and procedures that address a project’s management and execution. Key drivers in achieving this are identifying priorities, obtaining resources, delivering the program and managing finances.

+
Benefits of Supplier Quality Audits – How to plan efficient Supplier Audits

Supplier quality audits are the process of verifying that each of your suppliers is adhering to both industry standards as set by the law and independent organizations, as well as your own company and brand standards.

Audits are widely recognized as a pertinent part of doing business.

+
Cost of quality: Why more organizations do not use it effectively

Cost of quality (COQ) is defined as a methodology that allows an organization to determine the extent to which its resources are used for activities that prevent poor quality, that appraise the quality of the organization’s products or services, and that result from internal and external failures.

+
Creating an effective safety leadership

The way you lead your team on health and safety can determine how safe your site is to work on (and the number of accidents, incidents and ill-health cases that happen) because:

+
Measuring Health & Safety Performance

'You can't manage what you can't measure' – Drucker

‘If you don’t know where you are going, chances are you will end up somewhere else’ – Yogi Berra

Measurement has been a problem in the safety field for years. Despite analyzing the standards over and over again, it has been difficult to come up with meaningful measures of safety performance.

+
Behavioral audits – Αξιολόγηση της κουλτούρας ασφάλειας

Η κουλτούρα ασφάλειας υπάρχει από την πρώτη κιόλας μέρα σε έναν οργανισμό. Τελικώς, η κουλτούρα ασφάλειας ενός οργανισμού είναι συνάρτηση της επίδοσης τόσο των εργαζομένων όσο και της διοίκησης.

Τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη, οι υπάλληλοι και οι επόπτες καθορίζουν και διαμορφώνουν την κουλτούρα μιας εταιρείας.

+
Επίλυση προβλημάτων επίδοσης

Γιατί οι άνθρωποι δεν κάνουν αυτό που πρέπει!

Ο αντίκτυπος των προβλημάτων επίδοσης μπορεί να είναι πολύ κρίσιμος για έναν οργανισμό.

Ο ανθρώπινος παράγοντας αποτελεί το κλειδί για αποτελέσματα επίδοσης. Οι πτυχές που επηρεάζουν την επίδοση της εργασίας μπορεί να είναι η έλλειψη εκπαίδευσης ή κινήτρων, ζητήματα συμπεριφοράς και οργάνωσης κ.λπ.

+
Διαχείριση Ασφάλειας και Περιβάλλοντος κατά τις δραστηριότητες commissioning

Το commissioning είναι ένα σύνολο δυναμικών ενεργειών που εκτελούνται σε μια εγκατάσταση με σκοπό να επαληθεύσουν ότι κάθε ένα «σύστημα ή υπο-σύστημα» κατασκευάζεται, εγκαθίσταται και δοκιμάζεται σύμφωνα με το σχεδιασμό και τα συστήματα είναι έτοιμα για εκκίνηση.

+
Εσωτερική επιθεώρηση QHSE βασισμένη στη Διαχείρισης της Διακινδύνευσης (Risk Management)

Στους αποτελεσματικούς οργανισμούς, η Διαδικασία Εσωτερικής Επιθεώρησης Ποιότητας, Υγείας & Ασφάλειας και Περιβάλλοντος (QHSE) αποτελεί κρίσιμο στοιχείο της διεργασίας βελτίωσης και ουσιαστικό στοιχείο του συνολικού συστήματος διαχείρισης.

+
Το δίλημμα ασφάλειας και παραγωγικότητας

Οι άνθρωποι που εργάζονται σε διαφορετικές επιχειρησιακές λειτουργίες, παρά το γεγονός ότι ευθυγραμμίζονται με την αναμενόμενη κοινή επιχειρησιακή επίδοση, προσπαθούν συχνά να επιτύχουν το στόχο κινούμενοι σε διαφορετικούς δρόμους.

+
Leading vs Lagging Indicators: Προοπτικές και προηγούμενα αποτελέσματα!

Οι δείκτες Leading και Lagging βοηθούν τους ηγέτες των επιχειρήσεων να κατανοήσουν τις συνθήκες και τις τάσεις των επιχειρήσεων. Είναι μετρήσεις που ενημερώνουν τους διευθυντές ότι βρίσκονται σε καλό δρόμο για την επιτυχία των οργανωτικών στόχων τους.

+
Εκπαίδευση Ασφάλειας που αποφέρει - Παγίδες προς Αποφυγή

Σύμφωνα με τα διεθνή δεδομένα αξιολόγησης της εκπαίδευσης στην εργασία, η πλειοψηφία των εργαζομένων ξεχνά ότι έχει μάθει μέσα σε 24 ώρες από την εκπαίδευση.
Τα ευρήματα του “Employee Forgetfulness Index” αποτελούν άσχημα νέα για την εργασιακή Υγεία και Ασφάλεια. 

Ποια είναι όμως η αιτία για αυτό; 

+

Καριέρα

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας:

 • Μηχανολόγος Μηχανικός, Τεχνολόγος Μηχανολόγος
 • Πολιτικός Μηχανικός, Μηχανικός Δομικών Έργων
 • Ιατρός Εργασίας
+

Πελάτες

επικοινωνία

 • Λευκάδος 11, 152 31 Χαλάνδρι, Αθήνα
 • 210 6724258, 210 6724229
 • 210 6724222
 • Email PROCESS
 • Untitled 1 linkedin