MENU
SAFETY
QUALITY
ENVIRONMENT

SAFETY

QUALITY

ENVIRONMENT

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Κοινή Υπουργική Απόφαση για τα ειδικά πρωτόκολλα υγειονομικού περιεχομένου βάσει των οποίων λειτουργούν οι τουριστικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο της λήψης μέτρων έναντι του κορωνοϊού COVID-19.

 

Με την ΚΥΑ με αριθμό πρωτοκόλλου 1881/29-05-20 (ΦΕΚ Β’ 2084/30.05.2020) θεσπίζεται Σήμα Πιστοποίησης με τον τίτλο "Health First", το οποίο είναι υποχρεωτικό για τις επιχειρήσεις τουριστικών καταλυμάτων που θα λειτουργήσουν κατά το έτος 2020. Η ανάρτηση του Σήματος σε εμφανές σημείο του κοινόχρηστου χώρου υποδοχής του καταλύματος αποδεικνύει την συμμόρφωση των επιχειρήσεων με τα πρωτόκολλα υγειονομικού περιεχομένου.

 

Ενδεικτικά για την εφαρμογή των υγειονομικών πρωτοκόλλων στις τουριστικές επιχειρήσεις πρέπει:

 • Να οριστεί συντονιστής για την επίβλεψη της εφαρμογής του σχεδίου δράσης.

 • Να υπάρχει συνεργασία με πάροχο δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας ή ιατρό ανάλογης ειδικότητας (για καταλύματα άνω των 50 δωματίων) ο οποίος ενεργεί βάσει των οδηγιών του ΕΟΔΥ για τον έλεγχο του COVID-19 και ειδικότερα να είναι εκπαιδευμένος στη λήψη ρινοφαρυγγικού δείγματος για μοριακό έλεγχο από ύποπτο κρούσμα.

 • Να υπάρχει διαθέσιμος ειδικός εξοπλισμός διαχείρισης ύποπτου κρούσματος.

 • Να είναι διαθέσιμο πλάνο εκπαίδευσης με αναλυτική καταγραφή των εκπαιδευόμενων, του αντικειμένου της παρεχόμενης εκπαίδευσης, της διάρκειας αυτής και του τρόπου εκπαίδευσης.

 • Να τηρείται αρχείο επαλήθευσης και επικύρωσης της παρεχόμενης εκπαίδευσης του προσωπικού για τα πρωτόκολλα και τα καθήκοντά του.

 • Να ληφθούν μέτρα για την προστασία της υγείας και την υγιεινή του προσωπικού και των πελατών, παρέχοντας τα κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ), τα κατάλληλα μέσα καθαρισμού και απολύμανσης.

 • Να υπάρχει γραπτό σχέδιο διαχείρισης ύποπτου κρούσματος όπως ορίζει ο ΕΟΔΥ (Παράρτημα ΙΙΙ σχετικής ΚΥΑ) και να κοινοποιούνται τα μέτρα και οι απαιτήσεις του σχεδίου αυτού σε όλους τους εσωτερικούς και εξωτερικούς φορείς/συνεργάτες και ενδιαφερόμενα μέρη.

 • Να τηρείται αρχείο καταλύματος και βιβλίου συμβάντων COVID-19 ώστε να είναι δυνατή η ιχνηλάτιση πιθανόν κρουσμάτων, τηρώντας συγχρόνως τον Γενικό Κανονισμό περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR).

 • Να διασφαλίζεται ότι το προσωπικό της υποδοχής τηρεί τα βασικά μέτρα αποφυγής μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

 • Να εφαρμόζεται πρόγραμμα-καθαρισμού και απολύμανσης, σύμφωνα με τη με αρ. Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/20.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας με ιδιαίτερη έμφαση στα σημεία συχνής επαφής.

 • Να εφαρμόζεται HACCP για τις υπηρεσίες εστίασης και τα παρασκευαστήρια.

 • Να διασφαλίζεται συμμόρφωση με την υφιστάμενη νομοθεσία σχετικά με τεχνικά θέματα όπως τα συστήματα ύδρευσης και αποχέτευσης αρ. Δ1(δ)/ΓΠ16481 και τις κλιματιστικές μονάδες αρ. Δ1(δ)/ΓΠ οικ.26635.

Για την προστασία της υγείας του προσωπικού και των πελατών τους οι τουριστικές επιχειρήσεις συνίσταται:

 • να λάβουν επιπλέον οργανωτικά μέτρα για την αποφυγή του συγχρωτισμού και την κάλυψη των απαιτήσεων απόστασης (μείωση χωρητικότητας στο ήμισυ, χρήση ασανσέρ, ρεσεψιόν ξενοδοχειακών μονάδων, χώρος αναμονής στις επιχειρήσεις μαζικής εστίασης, όγκο πελατών κ.ο.κ.),

 • να εξετάσουν και να διαμορφώσουν εκ νέου το πρόγραμμα προσέλευσης και αποχώρησης των εργαζομένων τους και την ελεγχόμενη πρόσβασή τους στους κοινόχρηστους χώρους,

 • να αναθεωρήσουν τον τρόπο πραγματοποίησης των συναλλαγών τους,

 • να φροντίσουν για την ύπαρξη ενημερωτικής σήμανσης σε όλους τους χώρους (ενημέρωση/υπενθύμιση) για την αυστηρή τήρηση των κανόνων υγιεινής (ατομική και συνολική) καθώς και τα προληπτικά μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται,

 • να ρυθμίσουν τους κανόνες και τον τρόπο προσέλευσης των προμηθευτών, συνεργατών και άλλων τρίτων (συνεργεία καθαρισμού, επισκέπτες κλπ.) με εργασία στους χώρους τους,

 • να μεριμνήσουν για το σωστό και επαρκή αερισμό των δωματίων,

 • να έχουν οργανωμένο πρόγραμμα διαχείρισης απορριμμάτων και συγκεκριμένα δυνητικά μολυσματικών απορριμμάτων,

 • να εκπαιδεύουν όλο το προσωπικό τους για COVID-19, τις γενικές οδηγίες, τις ειδικές οδηγίες ανά τμήμα,

 • να υπάρχουν οδηγίες ανά τμήμα (υποδοχή, επισιτιστικό τμήμα, λινοθήκη, πλυντήρια ιματισμού, οροφοκομία, τεχνική υπηρεσία, πισίνες, spa/γυμναστήρια/χώροι άθλησης, χώροι προσωπικού).

Η Process Engineering είναι σε θέση να υποστηρίξει/συμβάλει στην προετοιμασία μιας ξενοδοχειακής επιχείρησης στην ανάπτυξη και την εφαρμογή μηχανισμών συστημικής προσέγγισης, την ικανοποίηση και συμμόρφωση στις καινούριες απαιτήσεις που αφορούν στη συμμόρφωση στα πρωτόκολλα και τις εγκυκλίους για την προστασία και την ασφάλεια της υγείας από τον COVID-19, την παρεμπόδιση περαιτέρω διάδοσης, και τον χειρισμό καταστάσεων κρίσης του COVID-19.

Ενδεικτικά η Process Engineering μπορεί να αναλάβει:

 • την παρακολούθηση των νομοθετικών απαιτήσεων και καλών πρακτικών απέναντι στον COVID-19,

 • την εκτίμηση κινδύνων, καλύπτοντας το προσωπικό, τους πελάτες, τους προμηθευτές, τους εργολάβους και τις διαδικασίες διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων (κανονισμοί ΕΦΕΤ, ISO 22000 κλπ.),

 • την εκπαίδευση του προσωπικού,

 • το σχεδιασμό του συστήματος διαδικασιών για τον COVID-19 με τις οδηγίες ασφάλειας για πελάτες και εργαζόμενους, προμηθευτές και εργολάβους,

 • τη διαχείριση περιστατικού κρούσματος,

 • τις απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες, βελτίωσης ή αντιμετώπισης καταστάσεων,

 • την ενσωμάτωση των παραπάνω διαδικασιών στις υπάρχουσες διαδικασίες των συστημάτων που ακολουθεί η επιχείρησή σας,

 • τη συνεχή επικαιροποίηση και υποστήριξη του συστήματος,

 • τον έλεγχο εφαρμογής και τήρησης των παραπάνω.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το τεχνικό τμήμα της Process Engineering.

2/6/2020

τελευταία νέα

Working with hazardous substances

Many materials or substances used or created during work processes could harm workers’ health. These substances could be dusts, gases or fumes that you breathe in, or liquids, gels or powders that come into contact with your eyes or skin.

Harmful substances can be present in anything from paints and cleaners to flour dust, solder fume, blood or waste. Ill health caused by these substances used at work is preventable.

+
Risk Based Decision Making

Mission success is achieved by making good decisions based on a foundation of sound policies and procedures that address a project’s management and execution. Key drivers in achieving this are identifying priorities, obtaining resources, delivering the program and managing finances.

+
Benefits of Supplier Quality Audits – How to plan efficient Supplier Audits

Supplier quality audits are the process of verifying that each of your suppliers is adhering to both industry standards as set by the law and independent organizations, as well as your own company and brand standards.

Audits are widely recognized as a pertinent part of doing business.

+
Cost of quality: Why more organizations do not use it effectively

Cost of quality (COQ) is defined as a methodology that allows an organization to determine the extent to which its resources are used for activities that prevent poor quality, that appraise the quality of the organization’s products or services, and that result from internal and external failures.

+
Creating an effective safety leadership

The way you lead your team on health and safety can determine how safe your site is to work on (and the number of accidents, incidents and ill-health cases that happen) because:

+
Measuring Health & Safety Performance

'You can't manage what you can't measure' – Drucker

‘If you don’t know where you are going, chances are you will end up somewhere else’ – Yogi Berra

Measurement has been a problem in the safety field for years. Despite analyzing the standards over and over again, it has been difficult to come up with meaningful measures of safety performance.

+
The Importance of Effective Site Waste Management during construction projects

There are many reasons why you should choose to manage your waste using a waste management solution or system that includes a Site Waste Management Plan. Especially with regards to waste that is produced through construction and demolition projects.

+
Implementing Risk Management through ISO 9001

ISO 9001 is an international standardized quality management system that helps organizations to analyze, control and improve their internal systems, processes, protocols and policies in preparation for any potential risks that the business may face.

+
Behavioral audits – Αξιολόγηση της κουλτούρας ασφάλειας

Η κουλτούρα ασφάλειας υπάρχει από την πρώτη κιόλας μέρα σε έναν οργανισμό. Τελικώς, η κουλτούρα ασφάλειας ενός οργανισμού είναι συνάρτηση της επίδοσης τόσο των εργαζομένων όσο και της διοίκησης.

Τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη, οι υπάλληλοι και οι επόπτες καθορίζουν και διαμορφώνουν την κουλτούρα μιας εταιρείας.

+
Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας στη μεταποίηση ελαστικών

Οι βασικές απαιτήσεις για την ποιότητα των προϊόντων βιομηχανικής μεταποίησης από ελαστικά υλικά καθορίζονται από την Κοινή Υπουργική Απόφαση 91808 (ΦΕΚ 4092/Β/23-9-2020) που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

+
Αποτελεσματικά εκπαιδευτικά προγράμματα!

Πώς να δημιουργήσετε ένα αποτελεσματικό πρόγραμμα εκπαίδευσης!

Αποτελεσματική εκπαίδευση είναι ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που παρέχει χρήσιμες πληροφορίες και δεξιότητες στους συμμετέχοντες καθώς και την αυτοπεποίθηση να τις εφαρμόσουν στην εργασία τους.

+
Επίλυση προβλημάτων επίδοσης

Γιατί οι άνθρωποι δεν κάνουν αυτό που πρέπει!

Ο αντίκτυπος των προβλημάτων επίδοσης μπορεί να είναι πολύ κρίσιμος για έναν οργανισμό.

Ο ανθρώπινος παράγοντας αποτελεί το κλειδί για αποτελέσματα επίδοσης. Οι πτυχές που επηρεάζουν την επίδοση της εργασίας μπορεί να είναι η έλλειψη εκπαίδευσης ή κινήτρων, ζητήματα συμπεριφοράς και οργάνωσης κ.λπ.

+
Διαχείριση Ασφάλειας και Περιβάλλοντος κατά τις δραστηριότητες commissioning

Το commissioning είναι ένα σύνολο δυναμικών ενεργειών που εκτελούνται σε μια εγκατάσταση με σκοπό να επαληθεύσουν ότι κάθε ένα «σύστημα ή υπο-σύστημα» κατασκευάζεται, εγκαθίσταται και δοκιμάζεται σύμφωνα με το σχεδιασμό και τα συστήματα είναι έτοιμα για εκκίνηση.

+
Εσωτερική επιθεώρηση QHSE βασισμένη στη Διαχείρισης της Διακινδύνευσης (Risk Management)

Στους αποτελεσματικούς οργανισμούς, η Διαδικασία Εσωτερικής Επιθεώρησης Ποιότητας, Υγείας & Ασφάλειας και Περιβάλλοντος (QHSE) αποτελεί κρίσιμο στοιχείο της διεργασίας βελτίωσης και ουσιαστικό στοιχείο του συνολικού συστήματος διαχείρισης.

+
Διαχείριση Ασφάλειας Υπεργολάβων σε Τεχνικά Έργα

Ένας κρίσιμος παράγοντας για την αποτελεσματική διεξαγωγή ενός έργου

Τα τεχνικά έργα αποτελούν έναν κλάδο όπου οι κίνδυνοι για την ασφάλεια & υγεία είναι ιδιαίτερα υψηλοί. Το γεγονός αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στη φύση των εργασιών που εκτελούνται αλλά και σε δυσκολίες συντονισμού μεταξύ των εμπλεκόμενων παραγόντων (εργολάβων, υπεργολάβων, μεταφορέων, αυτοαπασχολούμενων, εργαζόμενων κλπ.).

+
Είναι υγιής η Κουλτούρα σας για την Εταιρική Ασφάλεια;

Κατά την αξιολόγηση της Κουλτούρας για την Ασφάλεια ενός οργανισμού πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η αποτελεσματικότητά της στην εξάλειψη των επαγγελματικών κινδύνων και στην μείωση των ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών.

+
Το δίλημμα ασφάλειας και παραγωγικότητας

Οι άνθρωποι που εργάζονται σε διαφορετικές επιχειρησιακές λειτουργίες, παρά το γεγονός ότι ευθυγραμμίζονται με την αναμενόμενη κοινή επιχειρησιακή επίδοση, προσπαθούν συχνά να επιτύχουν το στόχο κινούμενοι σε διαφορετικούς δρόμους.

+
Διαχείριση της Ασφάλειας των εργολάβων συντήρησης εγκαταστάσεων (Facility Maintenance)

Μη βασικές επιχειρηματικές λειτουργίες, όπως η διορθωτική και η προληπτική συντήρηση, συνήθως αναθέτονται σε εξωτερικούς συνεργάτες.

+
ISO 22000:2018 Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων – Απαιτήσεις για κάθε οργανισμό στην τροφική αλυσίδα

Το ISO 22000:2018 καθορίζει τις απαιτήσεις για ένα σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων (FSMS). Καθορίζει τι πρέπει να κάνει ένας οργανισμός για να αποδείξει την ικανότητά του να ελέγχει τους κινδύνους για την ασφάλεια των τροφίμων, προκειμένου να διασφαλίσει ότι τα τρόφιμα είναι ασφαλή.

+
Leading vs Lagging Indicators: Προοπτικές και προηγούμενα αποτελέσματα!

Οι δείκτες Leading και Lagging βοηθούν τους ηγέτες των επιχειρήσεων να κατανοήσουν τις συνθήκες και τις τάσεις των επιχειρήσεων. Είναι μετρήσεις που ενημερώνουν τους διευθυντές ότι βρίσκονται σε καλό δρόμο για την επιτυχία των οργανωτικών στόχων τους.

+
Βελτίωση της αποδοτικότητας του Συστήματος Διαχείρισής σας

Κατά τη διάρκεια των προηγούμενων δεκαετιών, οι στόχοι των Συστημάτων Διαχείρισης (Ποιότητας, Ασφάλειας & Υγείας και Περιβάλλοντος) ήταν να βοηθήσουν τους οργανισμούς να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις των πελατών, να οργανώσουν τις διεργασίες, να επιτρέψουν τη συνεχήβελτίωση και κυρίως να είναι σε θέση να ανταγωνιστούν στην αγορά.

Στο σημερινό επιχειρηματικό περιβάλλον, οι στόχοι έχουν γίνει πιο περίπλοκοι και με ποικίλους τρόπους προκαλούν σύγχυση.

+
Εκπαίδευση Ασφάλειας που αποφέρει - Παγίδες προς Αποφυγή

Σύμφωνα με τα διεθνή δεδομένα αξιολόγησης της εκπαίδευσης στην εργασία, η πλειοψηφία των εργαζομένων ξεχνά ότι έχει μάθει μέσα σε 24 ώρες από την εκπαίδευση.
Τα ευρήματα του “Employee Forgetfulness Index” αποτελούν άσχημα νέα για την εργασιακή Υγεία και Ασφάλεια. 

Ποια είναι όμως η αιτία για αυτό; 

+
Ανάπτυξη Integrated Management System στη ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε.

Η Παραχωρησιούχος ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε., κοινοπραξία των ομίλων VINCI CONCESSIONS, ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. και ΑΒΑΞ Α.Ε. μελέτησε, κατασκεύασε, λειτουργεί και συντηρεί τη Γέφυρα Ρίο – Αντίρριο, «Χαρίλαος Τρικούπης». Ένα έργο εμβληματικό για την Ελλάδα αλλά και ένα πραγματικό επίτευγμα της σύγχρονης μηχανικής.

+
Κουλτούρα Υγείας & Ασφάλειας – Η σημασία της Συμμετοχής

Η εξασφάλιση ασφαλών συνθηκών εργασίας αποτελεί προτεραιότητα για τη μεγαλύτερη μερίδα των σύγχρονων επιχειρήσεων.

Σε πολλές περιπτώσεις όμως, παρότι αυτές δαπανούν σημαντικούς πόρους προς την κατεύθυνση αυτή, τα αποτελέσματα δεν είναι τα αναμενόμενα.

+
Κατασκευή Ατμοηλεκτρικού Σταθμού Πτολεμαΐδας 5

Η λιγνιτική μονάδα της Πτολεμαΐδας 5 αποτελεί τη μεγαλύτερη βιομηχανική επενδύση που υλοποιείται αυτή την περίοδο στην Ελλάδα. Με συνολική προβλεπόμενη ισχύ στα 660 MW και θερμική ισχύ 140 MW για την τηλεθέρμανση της Πτολεμαΐδας, η νέα μονάδα θα αντικαταστήσει με τη λειτουργία της ισόποση ισχύ από παλαιές μονάδες.

+

Καριέρα

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας:

 • Μηχανολόγος Μηχανικός, Τεχνολόγος Μηχανολόγος
 • Πολιτικός Μηχανικός, Μηχανικός Δομικών Έργων
 • Ιατρός Εργασίας
+

Πελάτες

επικοινωνία

 • Λευκάδος 11, 152 31 Χαλάνδρι, Αθήνα
 • 210 6724258, 210 6724229
 • 210 6724222
 • Email PROCESS
 • Untitled 1 linkedin